AbstractsEngineering

Hidden Costs in Offshoring

by Sánchez Pablo Villa
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2016
Keywords: Engineering and Technology; Mechanical Engineering; Teknik och teknologier; Maskinteknik
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2074536
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-192253


Abstract

De extra kostnader som följer av offshoringprocesser är ett ämne vars relevans att studera ökar. På grund av att processen innehåller dolda utgifter, därav benämningen dolda kostnader (hidden costs), blir det svårt att predicera den verkliga kostnaden vilket kan ses som en av anledningarna till den ökande reshoringtrenden. I detta projektarbete har dessa dolda kostnader (hidden costs) analyserats med syfte att tydliggöra kunskapen som finns om dem. Analysen har genomförts genom att initialt dela upp de dolda kostnaderna i tre olika nivåer: orsaker av de dolda kostnaderna, processer som berörs av offshoring och slutligen inverkan på den operativa prestandan (operational performance). För var och en av ovan nämnda nivåer har rapporten genererat i förslag på kategorier med syfte att täcka in samtliga kostnader och relatera dem till ett teoretiskt ramverk för att främja analysen. Kategorier kopplade till orsaker av de dolda kostnaderna är språk, kulturella skillnader, medarbetares kompetens, geografisk distans, tidskillnader, nivå på teknologi och kompetensöverföring. På processnivå innefattas kategorierna koordinering, kontroll, specifikation och design, tillverkning av produkt och leverans, innovation och kunskapsöverföring. På prestandanivå återfinns kvalité, pålitlighet, snabbhet, flexibilitet och kostnad. Projektets tillvägagångssätt innebär att de samband som existerar mellan olika nivåer synliggörs, vilket är nödvändigt för att bedöma vilka faktorer som påverkar vilka processer och följaktligen vilka processer som har störst inverkan på vilka dimensioner kopplade till operativ prestanda (operational performance). Klassifieringen förväntas belysa temat dolda kostnader och även vara till hjälp i processen att identifiera och blottlägga dem. ; The extra costs in offshoring processes are an increasingly present study element. Because of their condition of being hidden, reason for their name (hidden cost), the actual cost prediction becomes a complicated task and one of the causes of the growing reshoring trend. Throughout this project, these hidden costs have been analysed with the aim of clarifying the knowledge we have of them. This has been made by the dissection of the hidden costs, dividing them into three levels: causes of the hidden costs, processes affected in offshoring, and finally, the impact on operational performance. Inside each level, several categories are proposed in the report in order to cover all the costs including them in a theoretical framework that helps its analysis. These categories are language, cultural differences, employee skills, geographic distance, time difference, level of technology and knowledge transfer, in the causes level; coordination, control, specification and design, product manufacture / service delivery, innovation and knowledge transfer, in the processes level; and quality, dependability, speed, flexibility and cost, in the performance level. Then the existing links found between the different levels is exposed, in order to assess which factors affect more which…