AbstractsEducation Research & Administration

Teachers' codeswitching to L1 in the EFL classroom; Lärares kodväxling till modersmålet i engelskundervisningen

by Rickard Nilsson
Institution: Karlstad University
Department:
Year: 2016
Keywords: codeswitching; EFL classroom; teachers' beliefs; teachers' practices; kodväxling; engelskundervisningen; lärarens åsikter; lärarens bruk; Humanities; Humaniora; Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Engelska (300 hp); Secondary Education Programme: Upper-Secondary School: English (300 ECTS credits); English; Engelska
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2066870
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-41106


Abstract

This qualitative study deals with Chinese middle school teachers' and Swedish upper secondary school teachers' beliefs and practices regarding the use of L1 in the EFL classroom. Through semi-structured interview questions, data were collected from five Chinese teachers and five Swedish teachers. The interviews with the Chinese teachers were conducted by the researcher on a one-to-one basis, while five Swedish teachers were asked to answer the same questions via email. The results of this study showed that there were both differences and similarities between the two groups of teachers. The Swedish teachers had a fairly negative view regarding the usage of L1 in the EFL classroom and most of them claimed that the only time they codeswitched was when giving individual feedback, when making direct comparisons to the Swedish language or when the class got out of hand. Most of the five Chinese teachers deemed target language exclusivity not logically feasible and codeswitched mostly with the students' comprehension in mind. The findings mostly agreed with previous research. ; Denna kvalitativa studie handlar om kinesiska högstadielärares och svenska gymnasielärares åsikter och bruk när det gäller användningen av moderspråket i engelskundervisningen. Genom semistrukturerade intervjuer samlades data in från fem kinesiska lärare. Intervjuerna med de kinesiska lärarna genomfördes, en i taget. Fem svenska engelsklärare ombads att svara på samma frågor via epost. Resultaten av denna studie visade både skillnader och likheter i åsikter och bruk hos de tio lärarna. De svenska engelsklärarna hade en ganska negativ syn på användningen av modersmålet i engelskunderviningen och kodväxlade mestadels när de gav individuell feedback, när de gjorde direkta jämförelser med det svenska språket och när de förlorade kontrollen över klassen. De flesta av de fem kinesiska lärarna ansåg att exklusiv användning av målspråket inte var logiskt rimligt med tanke på elevernas förståelse. Resultaten stämde mestadels överens med tidigare forskning.