AbstractsEngineering

Modeling and Control of Risley Prism Beam Steering Including BLDC Motors

by Oscar Gunnarsson
Institution: Linköping University
Department:
Year: 2016
Keywords: BLDC motor; Risley-prism; Inverse deflection; Ray tracing; Distortion; Vignetting; Engineering and Technology; Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering; Control Engineering; Teknik och teknologier; Elektroteknik och elektronik; Reglerteknik; Examensarbete i Reglerteknik; Automatic Control
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2064838
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-131024


Abstract

Saab AB Training & Simulation is specialized on military training, including laserbased training. To continue being the world leader in this area, a new generationof laser simulators needs to be developed. To simplify the development of thishighly complex system, this master thesis have resulted in a MATLAB/Simulinkmodel which simulates the electro-opto/mechanical system representing theirlaser based simulation platform. The focus of this master thesis has been to simulateand control the laser beam deflection. To be more precise, the motors usedto rotate the Risley-prisms deflecting the laser beam is modelled. With a goodmodel of the motors, a control system is applied steering the wedges to a referencerotation angle. The reference rotation angle is difficult to calculate though,since the deflection following several rotary wedges is severely nonlinear. Thereare many ways to calculate the rotation angles, but in this master thesis it will bedone by solving optimization problems in MATLAB. ; Saab AB Training & Simulation är specialiserade på militär träning, bland annatbaserad på laser och för att fortsätta vara världsledande inom detta områdekrävs utveckling av en ny generation lasersimulatorer. För att underlätta utvecklingsarbetetav detta högst komplexa system, har i detta examensarbete en simulerbarmodell skapats i MATLAB/Simulink för att kunna simulera det elektroopto/mekaniska system som beskriver deras laserbaserade simulatorplattform.Fokus för detta examensarbete har varit att modellera avlänkningen. Mer ingåendeså modelleras de motorer som används för att rotera Risley-prisman så atten laserstråle uppnår önskad avlänkning. Med en bra modell av motorerna applicerasett reglersystem som styr de roterbara kilarna till referensposition. Referenspositionenär dock komplicerad att beräkna eftersom avlänkningen frånflera roterande kilar beter sig högst olinjärt. För att göra detta finns flera tillvägagångssätt,men i detta examensarbete kommer det att göras genom att lösaoptimeringsproblem i MATLAB.