AbstractsSocial Sciences

Do you want to watch a movie?; Vill du kolla på en film?

by Alice Paues
Institution: Uppsala University
Department:
Year: 2015
Keywords: Audience experience; film consumption; uses and gratifications; opinion leaders; Social Sciences; Media and Communications; Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Fristående kurs; Freestanding course; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap
Record ID: 1331540
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-243522


Abstract

Titel: Vill du kolla på en film? En kvalitativ studie om hur två tittargrupper i Sverige värderar externa och interna faktorer angående deras filmkonsumtion Författare: Alice Paues & Hampus Mörner Handledare: Lowe Hedman Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka hur två tittargrupper i Sverige värderar externa och interna faktorer angående deras film konsumtion. Uppsatsen bygger på en huvudfrågeställning och tre ytterligare frågeställningar: Hur värderar en yngre och en äldre svensk tittargrupp externa och interna faktorer angående deras egna film konsumtion? Vilka externa faktorer har mest värde enligt dessa tittargrupper? Vilka interna faktorer har mest värde enligt dessa tittargrupper? Varierar dessa faktorer beroende på plattform? Metod och Material: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod som genomfördes med hjälp av fokusgruppsintervjuer. För dessa fokusgruppsintervjuer så designades en intervjuguide där frågorna var relaterade till våra tre genomgående teman: externa faktorer, interna faktorer och skillnader mellan plattformar. Frågorna var även guidade av teorier inom vårt ämne. Vi valde att göra ett strategiskt urval. Urvalet bestod av två tittargrupper, en yngre där åldersintervallet var 18 till 33 och en äldre där åldersintervallet var 50 till 65. Huvudsakliga resultat: Det huvudsakliga resultatet från studien visade att den externa faktorn som äldre värderade högst var film kritiker, medan yngre värderade trailers och liknande material högst. Båda grupperna motiverades av samma behov när det gällde film konsumtion. Dock, så värderade yngre kognitiva behov högre än äldre, och äldre värderade känslomässiga behov högre än yngre. Vi fann även att det fanns skillnader mellan olika plattformar, där fyra huvud motivationer värderades olika. Dessa var: sociala behov, flyktbehov, behov att få välja sitt egna innehåll och avslappning. Antal sidor: 60 Kurs: Media- och kommunikationsvetenskap C Universitet: Uppsala Universitet, Institutionen för Informatik och Media Termin: HT 2014