AbstractsEngineering

Triaxial testing of lime/cement stabilized clay

by Diyar Amin
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: elasticity modulus; undrained shear strength; compression triaxial test; extension triaxial test; unconfined compression test; elasticitetsmodul; odränerad skjuvhållfasthet; aktiva triaxialförsök; passiva triaxialförsök; enaxligt tryckförsök; Engineering and Technology; Civil Engineering; Teknik och teknologier; Samhällsbyggnadsteknik; Civilingenjörsexamen - Samhällsbyggnad; Master of Science in Engineering - Urban Management
Record ID: 1327952
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-160626


Abstract

Detta examensarbete presenterar resultat från en laboratoriestudie på en lera från Enköping stabiliserad med kalk och cement. I laboratoriet har isotropiskt konsoliderade odränerade aktiva triaxialförsök utförts på provkroppar och jämförts med enaxliga tryckförsök som utförts på provkroppar från samma inblandningstillfälle. De två metoderna har visat sig ge likvärdiga värden på utvärderad odränerad skjuvhållfasthet. Elasticitetsmodulen har däremot visat sig vara mycket högre för triaxialförsöken än enaxliga tryckförsök. För triaxialförsöken har förhållandet mellan sekantmodulen och den odränerade skjuvhållfastheten legat mellan 112-333. För de enaxliga tryckförsöken ligger förhållandet mellan sekantmodulen och den odränerade skjuvhållfastheten inom intervallet 44-146. Inget mönster har dock kunnat urskiljas då förhållandet mellan de två olika försöken har varierat mellan 1,0-3,5. Ett lägre och högre back pressure användes under triaxialförsöken. Till skillnad från tidigare studier har dock båda dessa back pressures vattenmättat provkroppen. Resultaten visar på att back pressure inte påverkar testresultaten, förutsatt att provet blivit fullt vattenmättat. Utöver denna jämförelse har ytterligare passiva triaxialförsök utförts. De passiva triaxialförsöken har utförts som isotropiskt konsoliderade odränerade försök.. Däremot har två olika metoder använts under skjuvningsfasen. I första typen av försök har den axiella spänningen minskats medan den radiella spänningen har hållits konstant. I den andra typen av försök har i stället den radiella spänningen ökats samtidigt som den axiella spänningen har hållits konstant. Skjuvhållfastheter har jämförts med resultat från kalkpelarsondering i fält och visar på att skjuvhållfastheten genomgående varit högre i fält än i laboratoriet. Dessutom har skjuvhållfastheter och elasticitetsmoduler testats efter olika lagringstider genom enaxliga tryckförsök. ; This master thesis presents results from a laboratory study on a clay from Enköping which was stabilized with lime and clay. Isotropic consolidated undrained compressive tests were performed on samples and compared to unconfined compressive testing. The two methods have shown no difference in the evaluation of undrained shear strength. However the modulus of elasticity was shown to be much higher for the triaxial tests. For the unconfined compressive tests the relation between the undrained shear strength and secant modulus was within the range of 44-146. The equivalent for the triaxial tests was in the interval of 112-333. However no pattern was extinguishable between the two tests as this relation has varied between 1,0 to 3,5. A lower and higher back pressure was used during the triaxial testing. However, both back pressures have succeeded in saturating the sample. Results show that the back pressure has little effect on the results, as long as the sample has been fully saturated. In addition to this extension tests were performed on samples as well. The tests performed were…