AbstractsBusiness Management & Administration

ORGANIZATIONAL CHANGE IN A COMPANY : Managing and Leading Successful Change

by Otto Manninen
Institution: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1137294
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/74591


Abstract

The aim of this thesis is to examine how a company executes organizational change. While the pace of changes in companies is constantly growing often companies start the change without prepara-tion and knowledge. The objective is to find out how a company manages and executes change. The author uses secondary and primary data in this thesis. Secondary data was gathered from books, scholarly journals and various internet sources. As primary data, the author uses information gath-ered from interviews with the case-study companies and from material related to the subject. The results of this thesis suggest that an organizational change is so significant a process that it re-quires careful preparation and planning. To be sure, although change cannot plan in too detailed a manner, there are certain factors that can be classified as inevitable in every organizational change. The differences between successful and not so successful change can be seeing in this thesis be-tween the case-study companies. The implantations for the commissioners are related to communi-cation and managerial responsibility. Communication is the key to successful change and manager responsibility will grow during the change.; Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia yritysten organisaationmuutosta. Muutosten tahti yrityksissä kasvaa koko ajan mutta monesti yritykset aloittavat muutoksen ilman kunnon tietämystä ja valmistautumista. Työn tavoitteena oli tutkia miten yritys suorittaa organisaationmuutoksen ja miten sitä hallitaan. Opinnäytetyön kirjallisuuskatsaus koottiin aihetta käsittelevistä kirjoista, tieteellisistä artikkeleista ja muista Internet-lähteistä. Työn varsinainen tutkinnallinen osuus kerättiin haastattelemalla yritysten edustajia ja erilaisista lähteistä keräämistä materiaaleista. Opinnäytetyön tuloksista käy ilmi että organisaatiomuutos on merkittävä prosessi yritykselle, mikä vaati huolellista valmistautumista ja suunnittelua. Muutosta ei kuitenkaan voi suunnitella liian yksityiskohtaisesti. Organisaatiomuutoksessa on kuitenkin tiettyjä vaiheita ja tekijöitä mitkä ovat välttämättömiä prosessin aikana. Tässä tutkimuksessa on nähtävissä erot onnistuneen ja vähemmän onnistuneen organisaatiomuutoksen välillä. Tärkeimmät opinnäytetyöni kautta saadut havainnot liittyvät viestintään ja esimiesten vastuuseen, sillä viestintä on avain onnistuneeseen muutokseen ja esimiesten vastuu kasvaa muutoksen aikana.