AbstractsLaw & Legal Studies

Citizens and online media participation. Attitudes and motivations towards participatory journalism and other online practices in London and Barcelona

by Jaume Suau Martínez
Institution: Universitat Ramon Llull
Department:
Year: 2015
Keywords: Participatory journalism; Public engagement; Online media; Social networks; Periodisme participatiu; Xarxes socials; Participació; Participation; New media; Ciències Socials i Jurídiques
Record ID: 1127465
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/289347


Abstract

Aquesta investigació es centra en el tema de la participació en línia des del punt de vista dels ciutadans, abarcant com a tema principal d’estudi les opcions de participació incloses en les pàgines web dels mitjans de comunicació (periodisme participatiu). La part qualitativa del projecte de recerca es basa en sessions de focus group portades a terme tant a Barcelona com a Londres. Aquestes sessions s’orienten a investigar les actituds i motivacions dels ciutadans respecte la participació, posant ènfasis en aquelles pràctiques en línia relacionades amb els mitjans de comunicació, així com també les seves percepcions sobre temes temes d’interès públic i participació en la comunitat. D’aquesta forma, el projecte de recerca destaca la importància d’estudiar la participació en línia en el context ampli de la vida pública in el món analògic de cada participant, més que no pas estudiar les pràctiques participatives en línia de forma aïllada. La part quantitativa de la recerca es basa en un estudi de contingut de les formes de participació adoptades pels mitjans de comunicació, emprant una fitxa d’estudi fonamentada en tres diferents formes d’interactivitat (selectiva, participativa i productiva). L’estructura del projecte de recerca permet doncs comparar les actitus i motivacions dels ciutadans sobre la participació en línia amb l’estat actual d’adopció de mecanismes de participació per part dels mitjans de comunicació.; Esta investigación se centra en el tema de la participación en línea desde el punto de vista de los ciudadanos, abarcando como tema principal de estudio las opciones de participación incluidas en las páginas web de los medios de comunicación (periodismo participativo). La parte cualitativa del proyecto de investigación se basa en sesiones de focus group llevadas a cabo tanto en Barcelona como en Londres. Estas sesiones se orientan a investigar las actitudes y motivaciones de los ciudadanos respecto a la participación, poniendo énfasis en aquellas prácticas en línea relacionadas con los medios de comunicación, así como también sus percepciones sobre temas de interés público y participación en la comunidad. De esta forma, el proyecto de investigación destaca la importancia de estudiar la participación en línea en el contexto amplio de la vida pública en el mundo analógico de cada participante, más que estudiar las prácticas participativas en línea de forma aislada. La parte cuantitativa de la investigación se basa en un estudio de contenido de las formas de participación adoptadas por los medios de comunicación, empleando una ficha de estudio fundamentada en tres diferentes formas de interactividad (selectiva, participativa y productiva). La estructura del proyecto de investigación permite pues comparar las actitudes y motivaciones de los ciudadanos sobre la participación en línea con el estado actual de adopción de mecanismos de participación por parte de los medios de comunicación.; This research approaches the topic of online media participation from the point of view of the citizens and taking as a…