AbstractsBiology & Animal Science

Corylus avellana: a new biotechnological source of anticancer agents

by Ana Gallego Palacios
Institution: Universitat Pompeu Fabra
Department:
Year: 2015
Keywords: Antiproliferative activity; Biotechnological production; Cell suspension cultures; Corylus avellana; Taxanes; Activitat antiproliferativa; Cultius de cèl·lules en suspensió; Producció biotecnològica; Taxans
Record ID: 1126370
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/290989


Abstract

The difficulty of increasing taxane production and reducing its costs has prompted a search for new biotechnological sources. The unexpected discovery of taxanes in Corylus avellana has generated considerable interest in studying this plant and its derived cell cultures. We therefore focused this work on the study of cell suspension cultures of C. avellana as a new biotechnological approach to the production of taxol and related taxanes. With this goal, we optimized a scale-up process, the type of elicitor and moment of elicitation, cell culture growth, and an analytical technique to detect the compounds of interest. Also, C. avellana tree extracts were analyzed, leading to the identification of compounds with antiproliferative activity against cancer cell lines. These results provide new insights into cell suspension cultures of C. avellana and how to increase taxane production.; La dificultat d’incrementar la producció de taxans i de reduir els seus costos ha promogut la cerca de noves fonts biotecnològiques. El fet de trobar taxol i taxans a Corylus avellana ha incrementat l’ interès en el seu estudi. Per aquesta raó, hem focalitzat aquest treball en trobar noves estratègies per la producció de taxans en suspensions cel•lulars de C. avellana. Amb aquest objectiu, hem optimitzat el procés d’escalat, l’elicitació i el creixement dels cultius, així com la tècnica analítica per identificar i quantificar els compostos d’interès. A més, hem estudiat diversos extractes de l’arbre, fet que ens ha permès trobar altres compostos amb activitat antiproliferativa en línies cel•lulars cancerígenes. Tots els resultats proporcionen noves eines pel cultiu de suspensions cel•lulars de C. avellana i per a l’increment de la producció de taxans.