AbstractsBiology & Animal Science

Managing Responsible Competitiveness: Identity, Culture, Paradox and Narratives

by Marc Vilanova Pichot
Institution: Universitat Ramon Llull
Department:
Year: 2015
Keywords: Responsabilitat; Innovació; Paradoxes; Narratives; Cultura; Organització; Ciències Socials i Jurídiques
Record ID: 1124363
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/285972


Abstract

Aquest estudi empíric qualitatiu – de vuit empreses que han implementat una estratègia de competitivitat responsable – vol contribuir a la literatura de la gestió de la responsabilitat social centrant-se en com les empreses en aquest camp s’apropen i gestionen la RSE en la pràctica. L’estudi conclou que aquestes empreses generen un valor significatiu de les seves pràctiques socials i mediambientals, però que el grau i tipus d’impacte varia d’empresa a empresa. Cadascuna de les empreses sembla centrar-se en desenvolupar la estratègia de RSE que encaixa millor amb la seva identitat corporativa, que vol dir enfocar les estratègies socials i mediambientals al voltant dels factors competitius centrals de l’empresa. L’estudi també suggereix que existeixen certes paradoxes inherents a la RSE que les empreses han de gestionar, i que una de les paradoxes més difícils de gestionar es la de la competitivitat responsable que representa la tensió entre objectius empresarials i de RSE, on les vuit empreses gestionen aquesta paradoxa acceptant-la i incorporant-la a la identitat de la empresa. La principal conclusió de l’estudi es que aquestes vuit empreses gestionen la competitivitat responsable construint narratives al voltant de la identitat responsable i la reputació, mostrant la integració estratègica d’aquests temes i la acceptació de les paradoxes inherent a la RSE. Finalment aquest estudi mostra que aquestes vuit empreses comparteixen deu característiques que utilitzen per integrar i desenvolupar aquestes narratives, que inclouen certs atributs corporatius, idees estratègiques i actuïs estratègics. Mostrant aquestes deu característiques, aquest estudi vol contribuir al desenvolupament de la literatura de la gestió de la RSE, així com aportar als executius un marc conceptual que els ajudi en el procés de reflexió i integració d’aquests temes.; Este estudio empírico cualitativo – de ocho compañías que han implementado una estrategia de competitividad responsable – contribuye a la literatura a la gestión de la responsabilidad social centrándose en cómo las empresas en este campo enfocan y gestionan la RSE en la práctica. El estudio concluye que estas empresas generan un valor significativo de sus prácticas sociales y medioambientales, pero que el grado y tipo de impacto varía de empresa a empresa. Cada una de las empresas parece centrarse en desarrollar la estrategia de RSE que encaje mejor con la identidad corporativa, lo cual quiere decir enfocar las estrategias sociales y medioambientales alrededor de los factores competitivos centrales de la compañía. El estudio sugiere también que existen ciertas paradojas inherentes a la RSE que las empresas deben gestionar, y que una de las más difíciles de gestionar es la paradoja de la competitividad responsable que representa la tensión entre objetivos empresariales y RSE, dónde las ocho compañías gestionan estas paradoja aceptándola y haciéndola parte de la identidad de la empresa. La principal conclusión del estudio es que estas ocho empresas gestionan la competitividad responsable…