AbstractsEngineering

Posun k servisně orientované ekonomice a jeho dopad na strategii firmy

by Jiří Šmerda
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: strategie firmy; byznys strategie; strategický management; strategické řízení; servisní strategie; servisní ekonomika; servisně orientovaná ekonomika; ekonomika založená na službách; servisní pohled; servisní systém; Service Science; Management and Engineering; SSME; corporate strategy; business strategy; strategic management; service strategy; service economy; service-oriented economy; service-based economy; service view; service system; Service Science; Management and Engineering; SSME
Record ID: 1097753
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/15920


Abstract

Práce představuje v širším kontextu paradigmata servisně orientované ekonomiky a ukazuje jejich vliv na podnikové a firemní strategie. Pokouší se dát dohromady tradiční modely podnikových a firemních strategií s nově vznikající vědou o službách. Práce ukazuje hlavní myšlenky servisně orientované ekonomiky v porovnání s tradiční produktovou ekonomikou. Jako výsledek srovnání práce poukazuje na potřebu nového přístupu k byznysu, který vychází z aktuálního dění ve světě. Práce přináší sadu doporučení pro formulace podnikových a firemních strategií v servisní ekonomice. V praktické části jsou výsledky demonstrovány a použity pro strategii ve vybrané firmě.; The work introduces service-oriented economy paradigms in a broader context and shows their influence on corporate and business strategies. It tries to put together traditional corporate and business strategy models and the new emerging service science. The work points out major ideas of the service-oriented economy in a confrontation with the traditional product-oriented economy. As a result of the comparison, the work shows a need for a new approach in business behavior coming out of current efforts in the world. As the final result, the work brings in practical set of recommendations for corporate and business strategy formulation in service economy. In the practical part of the thesis, the results are demonstrated and applied to the strategy of a selected company.