AbstractsBusiness Management & Administration

A Framework for Exploring Information Systems Quality Perspectives

by Abdurrzzag Giuma A Tamtam
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Informační systém; kvalita; kvalita informačního systému; IS; investor; rámec vícenásobného ohledu; technické pohledy; organizační pohledy; individuální pohledy; striktní přístup; měkký přístup; SSM; metodologie měkkých systémů; analýza CATWOE; teorie strukturace; kořenové definice; Information Systems; Quality; Information systems Quality; Information Systems Stakeholders; Multiple Perspective Framework; Technical Perspectives; Organizational Perspectives; Personal Perspectives; Hard Approach; Soft Approach; SSM; Soft System Methodology; CATWOE Analysis; Structuration Theory; Root Definitions.
Record ID: 1097750
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/853


Abstract

Záměrem předložené disertační práce je porozumět tomu, jak investoři v konkrétním společenském kontextu vnímají význam kvality informačních systémů. Ze studia literatury zabývající se přístupy a rámci hodnocení kvality informačních systémů vyplývá, že tato kvalita je obecně hodnocena z hlediska striktního přístupu. V této práci je ukázáno, že kvalitu informačního systému lze smysluplně pochopit použitím interpretačního paradigmatu a že kvalita informačního systému je definována společensky a ovlivňována kontextem tohoto systému. Studie byla zahájena průzkumem dvaceti libyjských organizací. Podrobnější data byla získána z případové studie dvou vybraných libyjských organizací působících ve veřejném sektoru. Při empirické analýze nashromážděných dat bylo využito rámce mnohočetné perspektivy, který zahrnuje hlediska teorie strukturalizace, pojem mnohočetných perspektiv a metodologii měkkých systémů. V práci se dospělo ke zjištění, že: a) kvalita informačních systémů je pojata šíře, než je tomu u tradiční definice kvality, b) mnohočetné perspektivy kvality informačních systémů jsou ovlivněny opakovanou interakcí mezi investorem a institucionálními vlastnostmi kontextu informačního systému a že c) rozdílné hodnoty v kulturním prostředí a vnějším kontextu ovlivňují rozsah působnosti investora a interakce v kontextu informačního systému. Ze závěru práce vyplývá, že společenská skladba mnohočetných perspektiv kvality informačního systému je ovlivněna strukturalizačními procesy mezi investory a vlastnostmi v kontextu informačního systému.; This thesis is concerned with understanding how stakeholders in a particular cultural context construct the multiple meanings of ‘Information Systems Quality’ (IS Quality). A review of literature on approaches and frameworks for IS quality shows that the IS quality is generally examined through a ‘hard approach’. This study demonstrates that IS quality can be meaningfully understood through an interpretive paradigm, and that IS quality is socially constructed and influenced by the IS context. The study began with an exploratory survey of twenty Libyan organizations. Data were gathered through a case study of two public sector organizations in Libya. A Multiple Perspective Framework (MPF) that incorporates ideas from structuration theory, multiple perspectives concept, and soft systems methodology (SSM) was used to analyze the empirical work. The findings revealed that: (a) IS quality is a broader conception than the traditional quality definition, (b) the multiple perspectives of IS quality are influenced by repeated interaction between the stakeholder and institutional properties in the IS context, and (c) mediation of different values in the culture system and in the external context influence the extent of stakeholder agency and interaction in the IS context. The study concluded that the social construction of multiple perspectives of IS quality is influenced by the structuration processes between stakeholders and properties in the IS context.