AbstractsEngineering

Návrh mixéru pro výrobu fosfátových hnojiv

by Martin Adamčík
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Návrh lopatkového mixéru; fosfátové hnojivá; Autodesk Inventor; FEM; Paddle mixer design; phosphate fertilizer; Autodesk Inventor; FEM
Record ID: 1097667
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12744


Abstract

Diplomová práca sa zaoberá návrhom mixéru pre výrobu fosfátových hnojív s ohľadom na zadané požiadavky. Práca samotná je rozdelená do niekoľkých častí, kde prvá formuluje ciele riešenia. Základné otázky konkrétneho priemyslu sú odpovedané s akcentom na premenné, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu mixovania. Ďalšia časť práce prezentuje ideový návrh so sadou výpočtov, ktoré podporujú požadovaný výkon a mechanický dizajn mixéru. Hriadeľ je kontrolovaný analytickým výpočtom a metódou FEM, vyúsťujúc do zhodných záverov. Navrhnutý dizajn mixéru je prezentovaný 3D modelmi jeho súčastí, ktoré boli vytvorené v prostredí Autodesk Inventor. Práca obsahuje taktiež 2D dokumentáciu.; The thesis deals with phosphate fertilizer mixer design with respect to the assigned requirements. The thesis itself is divided into several sections, where the first one formulates objectives of the solution. Fundamental questions of the particular industry are answered with the accent to the variables, which affect quality of the mixing process. Next part presents idea solution with the set of calculations supporting both required throughput and mechanical design. Shaft is verified by both analytical and FEM method, resulting into similar output. Proposed mixer design is presented by the 3D models of its components, which were created by Autodesk Inventor software. The thesis includes also 2D documentation.