AbstractsMathematics

Basics of Qualitative Theory of Linear Fractional Difference Equations

by Tomáš Kisela
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: zlomkový kalkulus  – časové škály  – zlomková diferenční rovnice  – Riemannův-Liouvilleův diferenční operátor  – stabilita  – asymptotické chování  – diskrétní Mittag-Lefflerova funkce  – Volterrova diferenční rovnice  – Laplaceova transformace; fractional calculus  – time scales  – fractional difference equation  – Riemann-Liouville difference operator  – stability  – asymptotic behaviour  – discrete Mittag-Leffler function  – Volterra difference equation  – Laplace transform
Record ID: 1097662
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/18268


Abstract

Tato doktorská práce se zabývá zlomkovým kalkulem na diskrétních množinách, přesněji v rámci takzvaného (q,h)-kalkulu a jeho speciálního případu h-kalkulu. Nejprve jsou položeny základy teorie lineárních zlomkových diferenčních rovnic v (q,h)-kalkulu. Jsou diskutovány některé jejich základní vlastnosti, jako např. existence, jednoznačnost a struktura řešení, a je zavedena diskrétní analogie Mittag-Lefflerovy funkce jako vlastní funkce operátoru zlomkové diference. Dále je v rámci h-kalkulu provedena kvalitativní analýza skalární a vektorové testovací zlomkové diferenční rovnice. Výsledky analýzy stability a asymptotických vlastností umožňují vymezit souvislosti s jinými matematickými disciplínami, např. spojitým zlomkovým kalkulem, Volterrovými diferenčními rovnicemi a numerickou analýzou. Nakonec je nastíněno možné rozšíření zlomkového kalkulu na obecnější časové škály.; This doctoral thesis concerns with the fractional calculus on discrete settings, namely in the frame of the so-called (q,h)-calculus and its special case h-calculus. First, foundations of the theory of linear fractional difference equations in (q,h)-calculus are established. In particular, basic properties, such as existence, uniqueness and structure of solutions, are discussed and a discrete analogue of the Mittag-Leffler function is introduced via eigenfunctions of a fractional difference operator. Further, qualitative analysis of a scalar and vector test fractional difference equation is performed in the frame of h-calculus. The results of stability and asymptotic analysis enable us to specify the connection to other mathematical disciplines, such as continuous fractional calculus, Volterra difference equations and numerical analysis. Finally, a possible generalization of the fractional calculus to more general settings is outlined.