AbstractsBiology & Animal Science

Aplikace CNC programovaní na jednobodové tváření

by Tomáš Ladecký
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Bodové tváření plechu; tvařitelnost; prototypování; vícenásobné tváření; Single Point Incremental Forming; Prototype; Formability; Multi-Stage
Record ID: 1097658
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/16594


Abstract

V současné době se zvyšuje potřeba rozvoje agilních výrobních postupů, které lze snadno přizpůsobit neustálému zavádění nových produktů na trh. Jednobodové inkrementální tváření je nový, inovativní a proveditelný tvářecí proces s jednoduchým uspořádáním. Proces se provádí při pokojové teplotě (tváření za studena) a vyžaduje CNC stroj, nástroj s kulovou hlavou a jednoduché příslušenství pro uchycení obrobku plechu. V samotném procesu jde o přírůstkové formování, řízené CNC programem. Plastická deformace je lokalizována pod formovacím nástrojem takže plech je tvářen souhrnem pohybů lokální plastické zóny. Tento proces je zdlouhavý a proto se hodí pouze pro prototypovou výrobu nebo pro malé výrobní dávky. Na druhé straně umožňuje vyšší tvářitelnost ve srovnání s konvenčními procesy tváření, umožňuje použití levných nástrojů a také je charakterizován krátkou dobou od návrhu po výrobu produktu. Tato práce je výsledkem mezinárodní spolupráce Danmarks Tekniske Universitet v Lyngby a Instituto Superior Técnico v Lisabonu. Práce začíná krátkým hodnocením dílčích tvářecích procesů, pokračuje představováním jednobodového inkrementálního tváření a identifikací jeho praktických aplikací. Teoretická část obsahuje přehled nového rámce pro jednobodové inkrementální tváření, který je vytvořen na základě analýzy styku třecích sil. Praktická část projektu poskytuje úplný popis experimentálních technik použitých pro charakterizaci materiálů a stanovení limitů tvářitelnosti, dále se analyzuje vliv různých vstupních parametrů procesu (poloměru nástroje, tepelné zpracování materiálu obrobku, druh maziva,...). Tato část také obsahuje přehled experimentálního uspořádaní procesu jednobodového inkrementálního tváření i krátký popis CAD / CAM vývoje tří testovacích modelů. Poté jsou popsány v samostatné kapitole výsledky pozorování a analýzy hlavních parametrů procesů, které ovlivňují tvařitelnostní limity v jednobodovém inkrementálním tváření v souvislosti s aplikovaným teoretickým rámcem. Výsledky experimentů z časti objasňují probíhající mezinárodní diskusi kolem tvářitelnosti mechanismu jednobodového inkrementálního tváření vzhledem k tradičním metodám tváření. Jako logické pokračování prováděných experimentů, byla práce rozšířena na více-stupňové jednobodové inkrementální tváření, které umožňuje tváření součástek (kalíšku) se svislými stěnami ve více krocích. Za účelem objasnění procesů spojených s tímhle procesem byly navrženy a ve čtyřech krocích vyrobeny dva experimentální modely. Hlavním přínosem této práce k více-stupňovému jednobodovému inkrementálnímu tváření byla úspěšná výroba součásti s nekruhovým průřezem a kolmými stěnami. S cílem aplikovat celkové znalosti získáných v předchozích částí práce byla vyrobena prototypová součást. Popis designu a vývoje prototypu je součástí práce. V neposlední řadě jsou celkové závěry uvedené v poslední kapitole. Předpokládá se, že tato práce přizpívá k lepšímu pochopení mechanismu jednobodového inkrementálního tváření.; Nowadays there is an increasingly demanding need for the development of agile…