AbstractsChemistry

Vliv složení E/P kopolymeru na vlastnosti impakt kopolymeru

by Dagmar Dostálová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Houževnatý E/P kopolymer; frakcionace; strukturní analýza; mechanické vlastnosti; amorfní a krystalická fáze; Impact E/P copolymer; fractionation; structural analysis; mechanical properties; amorphous and crystalline phase
Record ID: 1097632
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/4070


Abstract

Houževnatý E/P kopolymer se vyrábí polymerací v plynné fázi, která je katalyzovaná Ziegler–Nattovými katalyzátory. Tento materiál s výbornými mechanickými vlastnostmi je používán v mnoha průmyslových odvětvích, např. v automobilovém průmyslu na výrobu nárazníků aut a palubních desek. Jeho vlastnosti závisí na chemické struktuře, která byla zkoumána pomocí metod DSC, SSA, 13C NMR, ATREF a FTIR. Výsledky analýz byly porovnány s mechanickými vlastnostmi vzorků - modulem pružnosti v ohybu a nízkoteplotní vrubovou houževnatostí dle Charpyho. Pro studium vlivu složení na mechanické vlastnosti bylo použito 5 různých vybraných vzorků houževnatého kopolymeru E/P s různým poměrem ethylenu a propylenu v kopolymerní fázi, které byly frakcionovány pomocí o-xylenové extrakce za účelem rozdělení materiálu na krystalickou část, složenou z krystalického E/P kopolymeru a PP, a amorfní část, tvořenou E/P kaučukem. Získané frakce i původní vzorky byly následně analyzovány výše uvedenými metodami.; Impact E/P copolymer is produced using the gas-phase polymerization, which is catalysed by Ziegler-Natta catalyst. This material, which has excellent mechanical properties, is used in many industries, for example in automotive industry to produce bumpers or instrument panels. Its properties depend on chemical structure, which was analysed using DSC, SSA, 13C NMR, ATREF and FTIR. The results were compared with the mechanical properties of the samples – flexural modulus and low-temperature Charpy impact strength. 5 different samples were used for studies, the chosen samples contain different ratio between ethylene and propylene in their copolymer phase. The samples were fractionated using o-xylene extraction to divide the material into crystalline part, composed of crystalline E/P copolymer and PP, and into amorphous phase, formed by E/P rubber. The obtained fractions and the original samples were subsequently analysed using above-mentioned methods.