AbstractsEngineering

Nové aktivní funkční bloky a jejich aplikace v kmitočtových filtrech a kvadraturních oscilátorech

by Norbert Herencsár
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Analogové zpracování signálu; proudový mód; napět'ový mód; smíšený mód; kmitočtový filtr; fázovací článek prvního řádu; univerzální filtr; KHN-ekvivalent; inverzní filtr; aktivní uzemněný induktor simulátor; kvadraturní oscilátor; UCC; UVC; DBTA; PCA; CFTA; ZC-CFTA; CCCFTA; ZC-CCCITA; GCFDITA; CBTA; MCFOA; VGC-MCFOA; CC-VCIII-; Analog signal processing; current-mode; voltage-mode; mixed-mode; frequency filter; first-order all-pass filter; universal filter; KHN-equivalent; inverse filter; active grounded inductance simulator; quadrature oscillator; UCC; UVC; DBTA; PCA; CFTA; ZC-CFTA; CCCFTA; ZC-CCCITA; GCFDITA; CBTA; MCFOA; VGC-MCFOA; CC-VCIII-
Record ID: 1097620
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/4198


Abstract

Kmitočtové filtry a sinusoidní oscilátory jsou lineární elektronické obvody, které jsou používány v široké oblasti elektroniky a jsou základními stavebními bloky v analogovém zpracování signálu. V poslední dekádě pro tento účel bylo prezentováno velké množství stavebních funkčních bloků. V letech 2000 a 2006 na Ústavu telekomunikací, VUT v Brně byly definovány univerzální proudový konvejor (UCC) a univerzální napět'ový konvejor (UVC) a vyrobeny ve spolupráci s firmou AMI Semiconductor Czech, Ltd. Ovšem, stále existuje požadavek na vývoj nových aktivních prvků, které nabízejí nové výhody. Hlavní přínos práce proto spočívá v definici dalších původních aktivních stavebních bloků jako jsou differential-input buffered and transconductance amplifier (DBTA), current follower transconductance amplifier (CFTA), z-copy current-controlled current inverting transconductance amplifier (ZC-CCCITA), generalized current follower differential input transconductance amplifier (GCFDITA), voltage gain-controlled modified current-feedback operational amplifier (VGC-MCFOA), a minus-type current-controlled third-generation voltage conveyor (CC-VCIII-). Pomocí navržených aktivních stavebních bloků byly prezentovány původní zapojení fázovacích článků prvního řádu, univerzální filtry druhého řádu, ekvivalenty obvodu typu KHN, inverzní filtry, aktivní simulátory uzemněného induktoru a kvadraturní sinusoidní oscilátory pracující v proudovém, napět'ovém a smíšeném módu. Chování navržených obvodů byla ověřena simulací v prostředí SPICE a ve vybraných případech experimentálním měřením.; Frequency filters and sinusoidal oscillators are linear electric circuits that are used in wide area of electronics and also are the basic building blocks in analogue signal processing. In the last decade, huge number of active building blocks (ABBs) were presented for this purpose. In 2000 and 2006, the universal current conveyor (UCC) and the universal voltage conveyor (UVC), respectively, were designed at the Department of Telecommunication, BUT, Brno, and produced in cooperation with AMI Semiconductor Czech, Ltd. There is still the need to develop new active elements that offer new advantages. The main contribution of this thesis is, therefore, the definition of other novel ABBs such as the differential-input buffered and transconductance amplifier (DBTA), the current follower transconductance amplifier (CFTA), the z-copy current-controlled current inverting transconductance amplifier (ZC-CCCITA), the generalized current follower differential input transconductance amplifier (GCFDITA), the voltage gain-controlled modified current-feedback operational amplifier (VGC-MCFOA), and the minus-type current-controlled third-generation voltage conveyor (CC-VCIII-). Using the proposed ABBs, novel structures of first-order all-pass filters, second-order universal filters, KHN-equivalent circuits, inverse filters, active grounded inductance simulators, and quadrature sinusoidal oscillators working in the current-, voltage-, or mixed-mode are presented. The behavior of the…