AbstractsComputer Science

Detekce a sledování polohy hlavy v obraze

by Aleš Pospíšil
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: určení polohy hlavy; sledování polohy hlavy; detekce obličeje; mračno bodů; Iterative Closest Point; PCL; registrace obrazu; Kinect; Point Cloud Library; PCL; prostorový obraz; transformační matice; Eulerovy úhly; 3D geometrie; head pose estimation; head pose tracking; face detection; point cloud; Iterative Closest Point; ICP; image registration; Kinect; Point Cloud Library; PCL; depth mage; transformation matrix; Euler angles; 3D geometry
Record ID: 1097617
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/6056


Abstract

Diplomová práce je zaměřena na problematiku detekce a sledování polohy hlavy v obraze jako jednu s možností jak zlepšit možnosti interakce mezi počítačem a člověkem. Hlavním přínosem diplomové práce je využití inovativních hardwarových a softwarových technologií jakými jsou Microsoft Kinect, Point Cloud Library a CImg Library. Na úvod je představeno shrnutí předchozích prací na podobné téma. Následuje charakteristika a popis databáze, která byla vytvořena pro účely diplomové práce. Vyvinutý systém pro detekci a sledování polohy hlavy je založený na akvizici 3D obrazových dat a registračním algoritmu Iterative Closest Point. V závěru diplomové práce je nabídnuto hodnocení vzniklého systému a jsou navrženy možnosti jeho budoucího zlepšení.; This thesis is focused on head pose estimation as a possibility to bridge a gap between human and computers. The main contribution of the thesis is usage of a novel hardware and software technology such as Kinect, Point Cloud Library and CImg Library. In the beginning of the thesis overview of prior works in a field of head pose estimation is provided. Own database was created in order to test and evaluate developed algorithm. The head pose estimation and tracking system is based on 3D image data acquisition and Iterative Closest Point registration algorithm. In the end of thesis performance and limitation of the system are described and further improvement is proposed.