AbstractsEngineering

Algoritmy doplňování chybějících dat v audiosignálech

by Anežka Kolbábková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: řídká reprezentace; doplňování chybějících dat do audio signálů; matce s nízkou hodností; framy; totální variace; diskrétní Gaborova tranformace; sparse representation; audio inpainting; low-rank matrix; frames; total variation; Discrete Gabor Transform
Record ID: 1097615
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/33612


Abstract

Tato práce se zabývá doplňováním chybějících dat do audio signálů a algoritmy řešícími problém založenými na řídké reprezentaci audio signálu. Práce se zaměřuje na některé algoritmy, které řeší doplňování chybějících dat do audio signálů pomocí řídké reprezentace signálů. Součástí práce je také návrh algoritmu, který používá řídkou reprezentaci signálu a také nízkou hodnost signálu ve spektrogramu audio signálu. Dále práce uvádí implementaci tohoto algoritmu v programu Matlab a jeho vyhodnocení.; The thesis deals with audio inpainting problem and sparse representation approaches to this problem. It focuses on some of recent approaches to solving audio inpainting problem with respect to sparse representation algorithms. It proposes solving audio inapinting problem based on sparse representation of signal and low rank structure in spectrogram of audio signal. Thesis also describes implementation in program Matlab and evaluation of the proposed method.