AbstractsAstronomy & Space Science

Využití GreenGraffiti jako dalšího marketingového komunikačního nástroje firmy

by Kristýna Nešporová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Reklama; historie reklamy; outdoorová reklama; guerrilla marketing; interní analýza; externí analýza; PEST; SWOT; Portrova analýza pěti sil; reklama v ČR; postoj zákazníka k reklamě; ekologická reklama; postoj Čechů k ekologii; Advertising; history of advertising; outdoor advertising; guerrilla marketing; internal analysis; external analysis; PEST; SWOT; Porter´s five forces analysis; advertising in the Czech Republic; customer´s attitude towards advertising; ecological advertising; attitude of Czech people towards ecology
Record ID: 1097599
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/11814


Abstract

Tato diplomová práce z oblasti marketingu zkoumá možnost využití alternativního reklamního média zvaného GreenGraffiti jako dalšího komunikačního nástroje. Protože je pro Českou republiku a tím i české klienty tento typ reklamního média nový, je důležité vysvětlit, co přesně GreenGraffiti je, odkud pochází a jak se objevilo v České republice. Tato diplomová práce bude také zkoumat, zda je GreenGraffiti vhodným reklamním médiem pro český trh ,a které problémy je třeba vyřešit před tím, než bude zařazen do komunikačního mixu společnosti. Tato práce je napsána na základě znalostí získaných během stáže ve Studio Tomato s.r.o., které vlastnilo licenci na GreenGraffiti pro Českou republiku a také na základě informací získaných od Jima Bowese, zakladatele GreenGraffiti Holding BV.; This diploma thesis from the field of marketing examines the option of using an alternative advertising media called GreenGraffiti as another communication tool. Because it is for the Czech Republic and thus Czech clients a new type of advertising media, it is important to explain what exactly GreenGraffiti is, where it comes from and how it appeared in the Czech Republic. This diploma thesis will also examine, whether or not is GreenGraffiti a suitable advertising media for the Czech market and which problems need to be solved before it could take a part in a communication mix of a company. This thesis is written on the basis of knowledge acquired during the internship in Studio Tomato s.r.o. who owned the license for GreenGraffiti for the Czech Republic and also on the basis of the information gained from Jim Bowes, the founder of GreenGraffiti Holding BV.