AbstractsChemistry

Stabilita komplexů huminových kyselin s těžkými kovy

by Kristýna Nováčková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: huminové kyseliny; komplexy; stabilita; termická analýza; humic acids; complexes; stability; thermal analysis
Record ID: 1097532
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/3065


Abstract

Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání termo-oxidační a chemické stability kovových komplexů huminových kyselin. Pro tyto experimenty byly vybrány tři prvky reprezentující skupinu těžkých kovů (kobalt, měď a nikl). Použitá huminová kyselina byla extrahována z Jihomoravského lignitu. Pro přípravu komplexů byly využito různě koncentrovaných roztoků kovů, aby bylo možné pozorovat vliv jejich počáteční koncentrace na obě studované stability připravených komplexů. Chemická stabilita kovových komplexů byla posuzována z hlediska uvolňování kovových iontů ze struktury huminové kyseliny do dvou různých extrakčních činidel (HCl, MgCl2). Termo-oxidační chování bylo zkoumáno pomocí technik termické analýzy: diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC) a zejména termogravimetrické analýzy (TGA). Výsledky této práce přinášejí hlubší poznatky o problematice interakce kovů s humifikovanou částí půdní organické hmoty, využitelné k osvětlení problematiky kovových polutantů v životním prostředí a prohloubení žádoucích znalostí procedur jako jsou dekontaminace půdy a remediace.; This diploma thesis focuses on comparison of thermo-oxidative and chemical stability of metal complexes with humic acids. Three elements representing the group of heavy metals were selected for these experiments (cobalt, copper, nickel). The utilized humic acid was extracted from South-Moravian lignite. Differently concentrated solutions of metals were used for complexes preparation, in order to observe the influence of their initial concentration on both studied stabilities of prepared complexes. Chemical stability of metal complexes was assessed in term of metal ions release from the humic acid structure into two different extraction agents (HCl, MgCl2). Thermo-oxidative behaviour was investigated employing methods of thermal analysis: differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA) in particular. The results of this work bring deeper insight into the realm of metal interaction with the humified part of soil organic matter; and at the same time try to shed light on the fate of metal pollutants in the environment and help in the desirable knowledge of treatments such as soil decontamination and remediation.