AbstractsBusiness Management & Administration

Strategická akvizice a její dopad na společnost

by Michala Šimonová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: strategické řízení; akvizice; řízení změny; Strategic Management; Acqusition; Change management
Record ID: 1097455
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/156


Abstract

Předkládaná práce se zabývá zhodnocením procesu strategické akvizice českého vodárenského podniku VHOS, a.s. velkou nadnárodní společností Aqualia v rámci jejího pronikání na trhy střední a východní Evropy. Práce analyzuje účel akvizice, strategii a oblast zájmu nabyvatele, zahrnuje fáze výběru společnosti, její přípravy na akvizici včetně due diligence a definuje podmínky její realizace. Výstupem práce je identifikace synergického efektu vyvolaného v případě uskutečnění akvizice a jejího dopadu na fungování akviziční jednotky, definování a návrh provedení nezbytných změn v managementu a organizační struktuře subjektu a návrh opatření a nových aktivit vedoucích k ekonomickým, technických a personálním úsporám a následnému úspěšnému fungování subjektu akvizice.; The presented thesis deals with evaluation of process of strategic acquisition of the Czech water company VHOS, a.s. by large multinational enterprise Aqualia within its strategic penetration of the markets of Central and Eastern Europe. The thesis analyses the acquisition aim, strategy and sphere of interest of acquirer, covers the phase of strategic target selection and its preparation for acquisition including due diligence and define the conditions of acquisition realisation. The work outcomes are identification of synergetic effect awakened in case of acquisition realisation and its impact on acquired company’s functioning, definition and suggestion of necessary changes in management and organizational structure and proposal of measures and new activities leading to economic, technical and personal savings and subsequent successful functioning of the acquired company.