AbstractsBiology & Animal Science

Charakterizace mikroorganismů v jogurtech a probiotických výrobcích

by Hana Kocourková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Jogurt; probiotické mléčné výrobky; mléčné bakterie; Streptococcus thermophilus; Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus; PCR; RAPD; Yogurt; probiotic milk product; lactic acid bacteria; Streptococcus thermophilus; Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus; PCR; RAPD
Record ID: 1097432
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/25289


Abstract

Zvýšená konzumace fermentovaných mléčných výrobků v posledních letech vede k zavádění nových výrobků na trh. Funkční a probiotické produkty jsou v dnešní době také hojně rozšířeny. Cílem diplomové práce bylo posoudit mikrobiální kvalitu komerčních jogurtů a nefarmakologických probiotických výrobků. Bylo zkoumáno 24 vzorků jogurtů a 8 vzorků probiotických mléčných výrobků. Pozornornost byla zaměřena zvláště na kvantifikaci mikroorganismů v jednotlivých výrobcích a na sledování viability buněk. Většina mléčných produktů obsahovala počty odpovídající minimální požadované hodnotě 1x107cfu/ml. Nicméně byly objeveny produkty, které neobsahovaly živé bakterie nebo obsahovaly jen jejich menší množství. To platí zejména pro běžné jogurty. Probiotické mléčné výrobky v zásadě obsahovaly větší množství bakterií než jogurty, protože je u nich navíc požadováno 1x106cfu/ml minimálního množství specifických bakterií jiných než jogurtových startovacích kultur. Isoláty z fermentovaných mléčných výrobků byly identifikovány jako Streptococcus thermophilus and Lactobacillus spp. Isoláty byly poté rozlišeny na jednotlivé kmeny pomocí RAPD použitím tří různých primerů. Byla zjištěna velká různorodost mezi kmeny rodu Lactobacillus spp. používaných různými podniky.; The increased consuming of milk fermented products in the last years led to the raising of new trademarks. In fact functional and probiotic foods are at this moment widely diffused too. The aim of the thesis was to evaluate the microbial quality of commercial yoghurts and non-pharmacological probiotic products. It was examined 24 samples of yogurts and 8 samples of probiotic milk products. Investigated was the load of microbial population of each product as well as the viability of the cells. Most of milk products contained viable counts corresponded to minimum required level of 1x107 cfu/ml. However, there were found products which did not contain viable bacteria or contained only its fewer amounts. This holds mainly for some conventional yogurts. Probiotic milk products basically showed larger amount of enumerated bacteria then yogurts as they are required to contain minimum of 1x106cfu/ml of specific microorganisms others than normal starter cultures. The isolates from fermented milk products were identified to belong to species Streptococcus thermophilus and Lactobacillus spp. The isolates were then strain-typed by RAPD using three different primers. It was found out rich variations among strains of Lactobacillus spp. used by different companies.