AbstractsBiology & Animal Science

Sol-gel proces s reverzními micelami

by Magdalena Lukešová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: oxid titaničitý; sol-gel; reverzní micely; materiálový tisk; fotokatalýza; foto-indukovaná hydrofilita; titanium dioxide; sol-gel; reverse micelles; material printing; photocatalysis; photo-induced hydrophilicity
Record ID: 1097423
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/2546


Abstract

Práce popisuje přípravu tenkých transparentních vrstev oxidu titaničitého metodou sol-gel procesu s reverzními micelami, které jsou jedinečným uskupením zajišťujícím uniformní velikost připravených částic. Neionogenní tenzid byl použit jako templát. Pomocí materiálového tisku, tedy specializovanou formou inkoustového tisku, byly připraveny tenké filmy oxidu titaničitého nanesením 1–4 vrstev. Po kalcinaci byly připravené vrstvy oxidu titaničitého charakterizované šířkou zakázaného pásu. Struktura vrstev byla popsána optickou mikroskopií a SEM. Fotokatalytická aktivita byla ověřena oxidační reakcí 2,6-dichlorindofenolu a rozkladem kyseliny stearové, která byla přímo natištěna na vrstvy oxidu titaničitého. Fotoindukovaná změna hydrofility byla studována pomocí měření kontaktního úhlu smáčení vody. Fotokatalytická účinnost připravených filmů rostla s počtem vrstev oxidu titaničitého.; This study describes preparation of transparent thin films of titanium dioxide by sol-gel process with reverse micelles, which represent a unique system for production of uniform particles. A non-ionic surfactant was used as a templating agent. Material printing as a specialized inkjet printing technique was used to prepare titania thin films of 1–4 layers. After calcination the prepared films of titanium dioxide were characterised by band gap energy. The structure of the films was described by optical microscopy and SEM. Photocatalytic activity was verified by oxidation reaction of 2,6-dichloroinfophenol and by degradation of stearic acid directly printed on the active layers. Photo-induced hydrophilicity was characterised by contact angle measurement of water wettability. Photocatalytic efficiency of prepared films increased with increasing number of titania layers.