AbstractsChemistry

Stabilita solí a komplexů huminových kyselin

by Kristýna Nováčková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: huminové kyseliny; stabilita; termická analýza; humic acids; stability; thermal analysis
Record ID: 1097385
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/15228


Abstract

Základem práce je studium vlivu přítomnosti kovů inkorporovaných do struktury huminových látek při tepelné zátěži za přítomnosti vzdušného kyslíku. Pro tyto účely byla použita lignitická huminová kyselina, u které byl nejprve retitračně-vodivostní metodou stanoven počet vazných míst, tj. karboxylových skupin. Smícháním s roztoky sodných a měďnatých iontů byly získány koncové produkty s různými stupni nasycení zjištěných vazných míst. Pro zhodnocení termooxidační stability byla provedena termogravimetrická analýza a diferenční kompenzační kalorimetrie. Výsledky přinášejí nový pohled na reaktivitu huminové kyseliny s kovovými ionty v kapalné fázi, poukazují na možný vznik „porézní“ struktury sodných humátů a jejich schopnost retence vody.; The ground of this work lies in the study of influence of metal ions incorporated onto the structure of humic substances during thermal stress in the presence of air oxygen. For these purposes, lignitic humic acid was used. The amount of binding sites, i.e. carboxylic groups, was determined by retitration-conductometric method. Mixing the humic acid with solutions of sodium and cupric ions gave the final products with different saturation degrees of detected binding sites. For the evaluation of thermooxidative stability, thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry were performed. The results bring new view upon the reactivity of humic acid with metal ions in the liquid state, indicate possible formation of “porous” structure of sodium humates and their water-retention ability.