AbstractsBiology & Animal Science

Syntéza sférických zlatých nanočástic pro biomedicínské aplikace

by Evelína Polievková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: zlaté nanočástice; syntéza; charakterizace; zobrazování; cytotoxicita; gold nanoparticles; synthesis; characterization; imaging; cytotoxicity
Record ID: 1097365
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/31571


Abstract

Tato práce se zabývá syntézou sférických zlatých nanočástic pro biomedicínské aplikace. Zlaté nanočástice byly syntetizovány ekologicky nezávadnými metodami, kterým je věnována i značná část rešerše. Cílem bylo nasyntetizovat stabilní koloidní zlaté nanočástice vhodné pro různé biomedicínké aplikace zejména, pro in vivo a in vitro zobrazovací metody, kterých přehled je take obsažen v teoretické části práce. Také byl proveden test cytotoxicity, jelikož částice mají být použitelné pro in vivo aplikace. Částice byly dale charakterizovány metodami SEM, DLS a UV-VIS.; This paper deals with synthesis of spherical gold nanoparticles for various biomedical applications. Gold nanoparticles were synthetized by green methods. Considerable part of this thesis is devoted to green procedures. The aim of this work was to synthetize stable colloid gold nanoparticles suitable for various biomedical applications; especially for in vivo and in vitro bioimaging techniques. Review of these methods is included in theoretical part of this thesis as well. A cytotoxicity test was also provided. Gold nanoparticles were characterized by methods SEM, DLS, UV-VIS.