AbstractsBusiness Management & Administration

Hodnocení výkonnosti podniku

by Lenka Malinová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Finanční analýza; výkaz zisku a ztráty; rozvaha; poměrová analýza; analýza soustav ukazatelů; EVA; PESTEL; Porterův model pěti sil; SWOT; Financial analysis; profit and loss account; balance sheet; ratio analysis; analytical systems; EVA; PESTEL; Porter’s five forces model; SWOT
Record ID: 1097361
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/11694


Abstract

Diplomová práce se věnuje hodnocení výkonnosti podniku v letech 2007-2011. Za použití různých metod analýzy firmy a vhodných metod finanční analýzy je hodnocena výkonnost a finanční zdraví podniku. Výsledkem práce bude návrh možného postupu pro budoucí strategii.; The diploma thesis deals with an evaluation of performance of the company during the years 2007-2011. Using various methods of firm analysis and appropriate methods of financial analysis evaluates performance and financial health of the company. At the end of this work the possible proposals for future strategy are suggested.