AbstractsEngineering

Řízení stejnosměrného bezkartáčového motoru za podmínek ztráty napájecího napětí

by Jozef Šedivý
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: BLDC motor; automatické generovanie kódu; aktuátor s vratnou pružinou; PID regulátor; bezpečnostná funkcia servomotora; generátorické brzdenie; Návrh systému z modelu; BLDC motor; automatic code generation; spring return actuator; PID controller; safety function of servo motor; regenerative braking; Model-based design
Record ID: 1097356
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/31137


Abstract

Táto diplomová práca sa zaoberá implementáciou bezpečnostnej funkcie pre elektrický aktuátor, ktorá spočíva v riadení BLDC motora, po výpadku napájacieho napätia, keď je aktuátor poháňaný vstavanou pružinou.. Celé riadenie motora je navrhnuté v prostredí Matlab-Simulink technikou nazývanou návrh systému z modelu. Následne pomocou automatického generovania kódu bol získaný zdrojový kód, ktorý bol použitý v reálnom aktuátore a odtestovaný v reálnych podmienkach. Cieľom týchto testov bolo overiť reálnu možnosť nasadenia vyvinutých algoritmov v reálnych, komerčne dostupných produktoch.; This thesis is focused on implementation of safety function for electric actuator which is based on BLCD motor control in power loss condition, when the actuator is driven by in-built spring. Whole motor control algorithms are created in Matlab-Simulink using Model-based design technique. Source code obtained through using automatic code generation was used in real actuator and tested in real conditions. The aims of these tests are to verify the real deployment options of developed control algorithms, into the commercially available products.