AbstractsChemistry

Antioxidační účinky huminových kyselin

by Barbora Bakajová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: huminové kyseliny; antioxidanty; termická analýza; humic acids; antioxidants; thermal analysis
Record ID: 1097285
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/13663


Abstract

Hlavním cílem diplomové práce byla studie vlivu huminových kyselin a jejich solí na termooxidační stabilitu a degradabilitu polyvinylalkoholu (PVA). Pro tento účel byla využita metoda termogravimetrie. Bylo prokázáno, že nízké koncentrace huminových kyselin způsobily zvýšení stability zkoumaného PVA. Naopak, vyšší koncentrace měly pouze slabý stabilizační efekt a v některých případech přítomnost huminových kyselin vedla dokonce k destabilizaci PVA. V další části byla upravena životnost polymerního materiálu pomocí gama záření. Získané výsledky naznačovaly, že přítomnost amonných a sodných solí způsobila značnou stabilizaci polymeru ve srovnání s čistým PVA a dokonce ukazovaly stabilizační efekt i po dlouhodobé expozici gama záření. Posledním úkolem bylo zhodnotit efekt stárnutí na směsi PVA a huminových kyselin popřípadě jejich solí. Žádné další chemické reakce v těchto směsích nebyly zaznamenány, tudíž možno konstatovat, že připravený materiál vykazoval konstantní fyzikální vlastnosti během celého, několika měsíčního experimentu.; The main aim of the thesis was to study influence of humic acids and its salts on the thermo-oxidative stability and degradability of polyvinyl alcohol (PVA). For this purpose, thermogravimetry was employed. It has been demonstrated that small concentrations of humic acids caused an increase in stability of investigated PVA. In contrast, high concentrations showed only a slight stabilizing effect, in some cases the presence of humic acids lead even to the PVA destabilization. In the second part, the durability of polymer material was adjusted by the g-irradiation pretreatment. Obtained results indicated that presence of ammonium and sodium salts of humic acids caused a significant stabilization of the polymer material in comparison with the pure PVA and showed the stabilizing effect even after a long term g-irradiation exposition. The last task was to evaluate the ageing effect on the PVA/humic blends. It has been showed that no additional chemical reactions occurred in PVA/humic acids blends and thus the prepared material showed the constant physical properties during the several-months experiments.