AbstractsBusiness Management & Administration

Ekonomické zhodnocení přímé zahraniční investice

by Lukáš Pavlíček
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Diskontní sazba; vyhodnocení investice; přímá zahraniční investice; cash flow; analýza průmyslu; Discount rate; investment evaluation; foreign direct investment; cash flow; industry analysis
Record ID: 1097284
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/35834


Abstract

Předmětem diplomové práce je vyhodnocení investičního návrhu do zahraničí. V teoretické části práce je důraz kladen na analýzy, jež pomáhají popsat okolí a průmysl v zemi investice. Je zde dána definice přímé zahraniční investice a práce se zmiňuje i o historii. Hlavní náplní teoretické části je příprava investice, způsoby vyhodnocení a stavba cash flow. Poslední kapitola se zabývá riskem, který vyplývá ze změn v kurzech měn. V teoretické části je provedena analýza PESTLE a Portrův model pěti sil. Jsou popsány přímé zahraniční investice v Německu a v neposlední řadě je vyhodnocena zamýšlená investice.; Subject of master thesis is an evaluation of investment proposal. Theoretical part of the work is focused on analysis which helps with estimation of environment and industry in foreign country of investment. Foreign direct investment definition and history is mentioned as well. Main body of theoretical part is about investment preparation, evaluation of investment and building cash flow. Last part of theoretical bases is about exposure to exchange rate risks. Practical part deals with PESTLE and Porter’s five forces analysis. It deals with FDI market and situation in Germany and lastly evaluates the investment proposal.