AbstractsComputer Science

Klasifikační systémy v nemocnicích

by Walaa Saliba
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: DRG; IR-DRG; MDC; HIS; CLINICOM; CSP; DRG; IR-DRG; MDC; HIS; CLINICOM; CSP
Record ID: 1097264
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/25941


Abstract

Cílem této diplomové práce bylo nastudovat problematiku klasifikačních systémů v nemocnicích, které sledují především hospodářské požadavky hospitalizace. Následně bylo navrženo a naprogramováno webové rozhraní v prostředí Caché Server Pages (CSP), které poskytuje přístup k databázi CLINICOM. Pomocí webového rozhraní, je možno provádět klasifikaci pacientů do tříd MDC (Major Diagnostic Category), archivaci dat, výpočet DRG a další vybrané úkony. Webovou aplikaci by mohli využívat technicko-hospodářští pracovníci nemocnic a klinik jako jednoduchou pomůcku při své práci, respektive jako učební pomůcka biomedicínských oborů pří výuce zdravotnických informačních a klasifikačních systémů.; The aim of this thesis is to study the issue of classification systems in hospitals, pursuing primarily economic demands of hospitalization, after that design and programmed a web interface Caché Server Pages (CSP), which provide access to the CLINICOM database. Using the web interface, it is possible to classify patients into the MDC (Major Diagnostic Category) classes, data archiving, calculation of DRG and other selected tasks. Web application could be used by technical and administrative staff of hospitals and clinics as a simple tool in their work, or as a teaching tool for biomedical fields in teaching health information and classification systems.