AbstractsEngineering

Adaptivní filtry pro 2-D a 3-D zpracování digitálních obrazů

by Karel Martišek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: HDR obrazy – konfokální mikroskopie – PSF – digitální obraz – DFT – frekvenční filtry – adaptivní ekvalizace histogramu – aditivní šum – 3-D rekonstrukce objektu; HDR images – confocal microscopy – PSF – digital image – DFT – frequency filters – adaptive histogram equalization – additive noise – 3-D object reconstruction
Record ID: 1097257
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/816


Abstract

Práce se zabývá adaptivními filtry pro vizualizaci obrazů s vysokým rozlišením. V teoretické části je popsán princip činnosti konfokálního mikroskopu a matematicky korektně zaveden pojem digitální obraz. Pro zpracování obrazů je volen jak frekvenční přístup (s využitím 2-D a 3-D diskrétní Fourierovy transformace a frekvenčních filtrů), tak přístup pomocí digitální geometrie (s využitím adaptivní ekvalizace histogramu s adaptivním okolím). Dále jsou popsány potřebné úpravy pro práci s neideálními obrazy obsahujícími aditivní a impulzní šum. Závěr práce se věnuje prostorové rekonstrukci objektů na základě jejich optických řezů. Veškeré postupy a algoritmy jsou i prakticky zpracovány v softwaru, který byl vyvinut v rámci této práce.; The thesis is concerned with filters for visualization of high dynamic range images. In the theoretical part, the principle of confocal microscopy is described and the term digital image is defined in a mathematically correct way. Both frequency approach (using 2-D and 3-D discrete Fourier transform and frequency filters) and digital geometry approach (using adaptive histogram equalization with adaptive neighbourhood) are chosen for the processing of images. Necessary adjustments when working with non-ideal images containing additive and impulse noise are described as well. The last part of the thesis is interested in 3-D reconstruction from optical cuts of an object. All the procedures and algorithms are also implemented in the software developed as a part of this thesis.