AbstractsEarth & Environmental Science

VEKTOROVÁ OPTIMALIZACE VĚDECKÝCH PARKŮ ZALOŽENÁ NA KVALITATIVNÍCH TRENDOVÝCH MODELECH BEZ ROVNIC

by Hana Wouters
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Vědecký park; kvalitativní modely; bezrovnicové vazby; scénáře; přechodové grafy.; Science park; qualitative models; equationless relations; scenarios; transition graphs.
Record ID: 1097234
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/6753


Abstract

Tato dizertační práce řeší optimalizaci vědeckých parků z hlediska potřeby zvyšování konkurenceschopoností regionů a potažmo celé ČR. Je koncipována pro investory, kteří chtějí realizovat projekt VP v různých regionech ČR nebo manažery již existujících vědeckých parků, kteří chtějí udělat další rozhodnutí. Možnost realizovat projekt VP platí pro všechny regiony, včetně regionů, které se dříve mohly spoléhat na dostupnost a těžbu nerostných surovin (tradičně těžba uhlí), jež v minulosti fungovala jako významný faktor pro rozvoj průmyslu a ekonomické aktivity. Tyto regiony se nyní musejí vyrovnat se ztrátou konkurenceschopnosti a přesunout své úsilí do oblasti rozvoje výzkumu a vývoje produkujícího inovace. Kvalitativní modelování je vhodné pro tak málo známé a komplexní systémy jako jsou právě vědecké parky (VP). Modely vědeckých parků obsahují proměnné různého charakteru a různých časových chování. Z tohoto důvodu jsou studovány rychlé a pomalé modely. Pro 11 pomalých proměnných je studován soubor 17 kvalitativních bezrovnicových vazeb typu (např. kvalita výzkumných a vývojových inženýrů, konkurenční status atd.) společně se souborem 14 kvalitativních bezrovnicových vazeb pro 10 rychlých proměnných typu (např. spolupráce mezi průmyslem a akademickými ústavy, výměna průmyslových informací apod.). V této dizertační práci jsou prezentována řešení rychlých a pomalých modelů ve formě souborů rychlých a pomalých scénářů a přechodů mezi nimi a jsou hledána optimální řešení. Analýza/optimalizace málo známých, nelineárních, multidimenzionálních systémů jako jsou vědecké parky je složitá a je obtížné vytvořit smysluplné a dostatečně přesné modely nestabilního chování. Systematická analýza řady kvalitativních řešení je hlavní částí disertační práce a jejím hlavním vědeckým přínosem. Jednotlivé kroky postupu tvorby modelu jsou názorně ilustrované na příkladech. Text obsahuje interpretaci dosažených výsledků a formulaci přínosů pro teorii a praxi.; The dissertation deals with the Multi-Objective optimization of the Science parks in terms of increasing competitiveness of the regions and the whole country. The main target of this dissertation is to help the investors, who want to implement Science Park SP project in different regions of Czech Republic or managers of existing science parks, who want to make another decision. This applies to all regions in Czech Republic, including regions, that were previously able to rely on availability and exploitation of mineral resources (traditional coal mining), which previously functioned as an important factor for industrial development and economic activity. Nowadays those regions must cope with the loss of competitiveness and to move their efforts into research and development and produce innovations. Qualitative modelling is suitable for such poorly known and complex systems as SPs. SP models incorporate variables of different nature and different time behaviours. Therefore slow and fast SP models are studied. A set of 17 slow qualitative equationless relations, among 11 slow variables…