AbstractsBiology & Animal Science

Kvalita rozprašování paliv u malých tlakových vířivých trysek

by Milan Malý
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: PDA; Fázový doplerovský analyzátor; kapka; rozpad; tryska; sprej; vířivý; jednoduchý; PDA; Phase Doppler anemometry; droplet; drop; atomization; atomizer; spray; swirl; simplex;
Record ID: 1097233
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/32668


Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá měřením charakteristik spreje z tlakové vířívé trysky za použití fázového doplerovského analyzátoru. Cílem měření bylo stanovit a porovnat charakteristiky spreje za použití různých kapalin a různých režimů tlaků a rozhodnout, jestli je možné nahradit kerosin biopalivy z pohledu kvality atomizace. Teoretická část se zabývá základy rozpadu kapalin z tlakových vířivých trysek a principy laserové anemometrie. Experimentální část popisuje testovací trať, provozní podmínky a nastavení experimentu. Výsledy obsahují vizualizaci spreje, velikostní rozložení kapek uvnitř spreje, profily rychlosti a Sautrova středního průměru za použití různých provozních podmínek jako je různá vzdálenost od trysky, rozdílný vstupní tlak a různé kapaliny.; The present thesis deals with measurement of spray characteristics of pressure-swirl atomizer by Phase Doppler Anemometry (PDA). The aim of these measurements is to investigate and compare spray characteristics using different liquids and different regimes of inlet pressure and determine if it is possible to replace kerosene with biofuels in terms of quality of atomization. The theoretical part deals with fundamental basics of the atomization of pressure-swirl atomizers and the principles of laser anemometry. The experimental part describes test bench, operating regiments and the setup of the experiment. Results contain visualization of spray, droplet size distribution inside spray, velocity and Sauter mean diameter (SMD) profile in various operation conditions as different downstream distance, various inlet pressure and different liquids.