AbstractsComputer Science

Analýza datového toku ve Fly-by-Wire systému

by Zuzana Kubínová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Fly-by-Wire; BFS; DFS; Dijkstrův algoritmus; Floydův-Warshallův algoritmus; Fly-by-Wire; BFS; DFS; Dijksta's Algorithm; Floyd-Warshall Algorithm
Record ID: 1097226
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/15720


Abstract

Software implementovaný v rámci Fly-by-Wire systému firmy Honeywell je složen z mnoha modelů implementovaných v systému Simulink. Tato práce se zabývá hledáním přímých a nepřímých spojitostí mezi jednotlivými signály v systému těchto modelů. Jako vhodný aparát je zvolena teorie grafů. Na základě modelů jsou vygenerovány grafy a úloha nalézt spojitost mezi signály je převedena na úlohu nalézt cestu mezi dvěma vrcholy grafu. Známé algoritmy k vyhledávání cest v grafech určují délku nebo váhu nalezené cesty. Pro tuto aplikaci je ale potřeba rozlišovat cesty primární a sekundární bez ohledu na jejich délku. Proto jsou tyto známé algoritmy upraveny.; The Software implemented within Honeywell Fly-by-Wire system consists of many models implemented in Matlab Simulink. This thesis describes searching for direct or indirect relations among particular signals within the model system. As a convenient apparatus the graph theory was chosen. Graphs are generated according to the models and the problem of searching relations among signals is transformed to a problem of searching paths between vertices of a graph. Common search path algorithms determine a length or a weigth of found paths. For this application it is necessary to distinguish primary and secondary paths not considering their lengths. Therefore the algorithms are modified accordingly.