AbstractsLanguage, Literature & Linguistics

Moderní metody borcení časové a kmitočtové osy zvukových signálů

by Michal Trzos
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Harmonická transformace; Fan-Chirp transformace; FChT; QFFT; PTDFT; Harmonic Transform; Fan-Chirp Transform; FChT; QFFT; PTDFT
Record ID: 1097180
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/38158


Abstract

Tato práce se zabývá reprezentací nestacionárních harmonických signálů s časově proměnnými komponentami. Primárně je zaměřena na Harmonickou transformaci a jeji variantu se subkvadratickou výpočetní složitostí, Rychlou harmonickou transformaci. V této práci jsou prezentovány dva algoritmy využívající Rychlou harmonickou transformaci. Prvni používá jako metodu odhadu změny základního kmitočtu sbírané logaritmické spektrum a druhá používá metodu analýzy syntézou. Oba algoritmy jsou použity k analýze řečového segmentu pro porovnání vystupů. Nakonec je algoritmus využívající metody analýzy syntézou použit na reálné zvukové signály, aby bylo možné změřit zlepšení reprezentace kmitočtově modulovaných signálů za použití Harmonické transformace.; This thesis deals with representation of non-stationary harmonic signals with time-varying components. Its main focus is aimed at Harmonic Transform and its variant with subquadratic computational complexity, the Fast Harmonic Transform. Two algorithms using the Fast Harmonic Transform are presented. The first uses the gathered log-spectrum as fundamental frequency change estimation method, the second uses analysis-by-synthesis approach. Both algorithms are used on a speech segment to compare its output. Further the analysis-by-synthesis algorithm is applied on several real sound signals to measure the increase in the ability to represent real frequency-modulated signals using the Harmonic Transform.