AbstractsBusiness Management & Administration

Kritické zhodnocení chodu společnosti a návrhy na zlepšení

by Jakub Tancár
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Konkurenčná výhoda; stratégia; SWOT analýza; Value Chain model; Porterov model piatich síl; finančná analýza; analýza rozdielových ukazovateľov; analýza absolútnych ukazovateľov; pomerová analýza; Competitive advantage; strategy; SWOT analysis; Value Chain model; Porter 5 forces model; financial analysis; analysis of differential indices; analysis of absolute indices; ratio analysis
Record ID: 1097133
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/6593


Abstract

Diplomová práca podáva komplexné a kritické zhodnotenie chodu spoločnosti Lesy Mesta Levoča, spol. s r.o. Analýza sa zameriava na firemnú stratégiu , konkurenčné postavenie spoločnosti a jej finančné zdravie. Finančná analýza je založená na štvrťročných účtovných výkazoch v období rokov 2004 až 2010. Na základe výsledkov analýz práca podáva návrhy a odporúčania, ktoré by mohli viesť k lepšiemu postaveniu spoločnosti v budúcnosti.; The master’s thesis offers complex and critical evaluation of Lesy Mesta Levoca, spol. s r.o. functioning. The analysis is focused on company’s strategy, competitive position and financial health of the company. Financial analysis is based on quarterly accounting statements in the period from 2004 till 2010. On basis of analyses’ results the thesis offers recommendations that could lead to better position of the company in future.