AbstractsComputer Science

Vícehodnotové logické systémy pro technické aplikace

by Vojtěch Turek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: vícehodnotová logika; Łukasiewiczova logika; expertní systém; znalostní báze; slovní model; slovní proměnná; zobecněná implikace; multivalued logic; Łukasiewicz logic; expert system; knowledge base; linguistic model; linguistic variable; generalized implication
Record ID: 1097132
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/25195


Abstract

Velmi často je vyžadováno, aby automatizovaná zařízení byla jistým způsobem "inteligentní", tedy aby jejich řídicí systémy uměly emulovat rozhodovací proces. Tato diplomová práce poskytuje obecný formální popis vícehodnotových logických systémů schopných zmíněné emulace a jejich souvislost s teorií fuzzy množin. Jsou uvedeny způsoby vytváření matematických modelů založených na lingvistických datech. Dále se práce zabývá znalostními bázemi a jejich vlastnostmi. Součástí této práce je také počítačový program sloužící k tvorbě slovních modelů.; Automated devices are very often required to exhibit some kind of an intelligent behaviour, which means that their control systems must be able to emulate the reasoning process. This diploma thesis provides a general formal description of multivalued logic systems capable of such an emulation and their connection with the fuzzy set theory. Ways of constructing mathematical models based on linguistic data are described. Also, knowledge bases and their properties are discussed. A computer program serving as a linguistic model development tool is a part of this thesis.