AbstractsBusiness Management & Administration

Řízení rizik spojených s udržitelností projektu financovaného ze strukturálních fondů EU

by Andrea Tošovská
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Dotace; projektový management; projektová udržitelnost; řízení rizik; strukturální fondy; Grant; project management; project sustainability; risk management; Structural funds
Record ID: 1097129
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/4020


Abstract

Diplomová práce je zaměřena na projekt financovaný strukturálním fondem EU a určení procesů řízení rizik, které by mohly zajistit udržitelnost projektu, jež je vyžadována poskytovatelem dotace. Autor prochází celým procesem vývoje plánu řízení rizik zahrnujícím identifikaci rizik, jejich analýzu a hledání vhodných odezev na významná rizika. Proces řízení rizik je završen finálním registrem rizik s návrhy na jejich eliminaci.; The diploma thesis is focused on a project financed by one of the EU Structural funds and specification of risk management processes which could ensure sustainability of the project required by grant authorities. The author undergoes the whole process of risk management plan development including risk identification, risk analysis, and searching for appropriate responses to risks which were found to be significant. The risk management process is rounded off by a final risk register proposing a way of risks´ elimination.