AbstractsBiology & Animal Science

Vliv složení mezivrstvy na pevnost adhezního spoje mezi vláknovým a částicovým kompozitem

by Jonatanh José Ibarra
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Dentální kompozity; FRC; vláknové kompozity; PFC; částicové kompozity; adheze; smyková pevnost; složení mezivrstvy.; Dental Composites; FRC; Fiber-Reinforced Composite; PFC; Particle Filled Composite; Adhesion; Shear Bond Strength; Interlayer Composition.
Record ID: 1097098
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/15733


Abstract

Hlavním cílem této práce je studium aktuálního problému adheze mezi kompozitními materiály, a určení vlivu složení mezivrstvy v pevnosti adhezivního spoje mezi vláknové (FRC) a částicové (PFC) kompozity, používané ve stomatologii. FRC tyčinky byly vytvořené na bázi komerční dimetakrylatové pryskyřice a skleněných S vláken. PFC byl vytvořen ze směsi pryskyřic (bis-GMA a PEGDMA), plněných drceným barnatým sklem. Celkově bylo připraveno a vyzkoušeno 84 vzorků. Vzorky byly rozdělené do pěti hlavních skupin. První skupina byla vytvořena ze série vzorků bez mezivrstvy. Zbylé čtyři skupiny byly rozděleny dle složení mezivrstvy (tloušťky a druhu pryskyřic). Částicové kompozity vzorků se lišily obsahem plniva (0, 10, 40 hm %). FRC tyčinky byly stejné pro všechny vzorky. Univerzální testovací přístroj ZWICK Z010 byl použit k zjištění smykové pevnosti adhezivního spoje všech vzorků. Rastrovací elektronový mikroskop byl použít k pozorování místa porušení. Ze získaných výsledků vyplívá, že s přidáváním mezivrstvy mezi vláknovým a částicovým narůstá smyková pevnost spoje. Důležitost těchto výsledků je způsobená tím, že v posledních letech použití těchto materiálů ve stomatologii narůstá a adheze zůstává jeden z hlavních problémů při klinické praxi.; composite materials and determine the influence of interlayer composition in the bond strength of the adhesive joint between FRC frameworks and composite veneer (PFC) for dental applications. Samples consisting in FRC rods made with commercial dimethacrylate and S-glass fibers and PFC made of a resin mixture (bis-GMA and PEGDMA) with barium glass powder as the filler were constructed. A total of 84 samples were prepared and measured. The samples were divided into five different groups. The first group was made of series of samples without any interlayer. The other four groups were divided according the composition of the interlayer (thickness and resins used). PFC of the specimens differed in the filler content (0, 10, 40 wt. %). The FRC rod was identical for all samples. The universal testing machine ZWICK Z010 was used to determine the shear strength of adhesive joint. A Scanning Electron Microscope (SEM) was used to study the loci of failure. Results show that the addition of an interlayer between the fiber-reinforced and particle filled composite, resulted in an improvement on the shear strength bond. This is very important, since the use of these materials in dentistry has been increasing in the last years and adhesion still reminds one of the biggest problems in clinical application.