AbstractsBiology & Animal Science

Reologie roztoků hyaluronanů

by Kristýna Hlisnikovská
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: hyaluronan; tok; oscilace; creep&recovery; peak-hold; hyaluronan; flow; oscillations; creep&recovery; peak-hold
Record ID: 1097096
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12884


Abstract

Předmětem tohoto studia bylo prozkoumat reologické chování vodných roztoků vysokomolekulárního hyaluronanu. Byl studován vliv zvyšující se koncentrace biopolymeru v roztoku, která se pohybovala v rozmezí od 1 do 3 hmotnostních procent, a také vliv vzrůstající iontové síly rozpouštědla, způsobené přídavkem chloridu sodného, na viskoelasticitu a stabilitu těchto roztoků. Pro obsáhlejší popis viskoelasických vlastností roztoků byla použita, vedle běžných oscilačních měření, také metoda ceepových testů, ze které bylo možno určit důležité veličity, jako je procentuální poměr viskozní a elastické složky vzorku, rovnovážná poddajnost, viskozita při nulovém smykovém napětí a retardační čas. Ty byly následně porovnávány s výstupy z jiných typů měření, jako jsou právě oscilační a tokové křivky, nebo nesly dopňující informace důležité pro detailnější popis viskoelastických vlastností těchto roztoků. Ke studiu stability vzorků během namáhání pak byla použita metoda peak-hold, která ukázala na velmi dobou mechanickou i časovou odolnost roztoků hyaluronanu a naznačila hranice, za kterými už dochází k trvalému poškození struktury a degradaci řetězců hyaluronanu a je s němi proto potřeba při manipulaci s roztoky tohoto biopolymeru pro jejich další použití v aplikacích počítat.; The objective of this work was to investigate the rheological behaviour of the highmolecular hyaluronan solutions. The influence of increasing biopolymer concentration within the range from 1 to 3% wt and the influence of ionic strength, caused by the addition of NaCl into the solvent, on viscoelasticity and stability of the samples have been studied. For further description of viscoelastic characteristics of the solutions, besides common oscillation measurements, we have also used the creep test method, from which we obtained other important characteristics, such as percentual ratio of viscous and elastic portions of the sample, equillibrium compliance, zero shear viscosity and retardation time. They were compared with the results from the other types of measurements, such as oscillation and flow curves measurements. The creep measurements results contain also some complementary information, important for more detailed description of viscoelastic properties of these solutions. For the study of the sample stability during constant mechanical strain we have used the peak-hold method. These measurements proved very good mechanical and time resistance of the HA solutions and specified the limits, beyond which we observed permanent damage of the structure and degradation of the hyaluronan chains, and which have to be taken that into account when manipulating with solutions of this biopolymer.