AbstractsPsychology

The relationship of self-reported reading habits and declarative memory

by Bernardo Álvarez
Institution: Umeå University
Department:
Year: 2016
Keywords: Reading; books; declarative memory; episodic memory; semantic memory; böcker; deklarativt minne; Lectura; libros; memoria declarativa; memoria episódica; memoria semántica; Social Sciences; Psychology; Applied Psychology; Samhällsvetenskap; Psykologi; Tillämpad psykologi; Master's Programme in Cognitive Science; Masterprogrammet i kognitionsvetenskap; Masteruppsats i kognitionsvetenskap; Masteruppsats i kognitionsvetenskap
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2134494
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-122205


Abstract

The present study examined the possibility that reading books might support declarative memory, and potentially contribute to the cognitive reserve and thereby minimize age-related decline in memory functions. It was a crosssectional study, where data were taken from 566 Betula Study participants, as well as the scores of declarative memory assessment tasks, and book reading reports. The tasks of episodic memory were sentence learning with and without encoding enactment –free and cued recall. The tasks of semantic memory were word fluency, initial letter A, M fivewords, B profession names, and SRB –vocabulary. Three-way analysis of variance was performed for hypothesis testing. The results showed that book reading might support declarative memory. There was a significant relationship between education and book reading. Was not found if book reading might minimize age-related decline. In conclusion, the study showed that book reading and years of education might support declarative memory. ; Denna studie undersökte om läsandet av böcker stödjer deklarativt minne, och eventuellt främjar den kognitivareserven, vilket medför en minimerad åldersbaserad reduktion i minnesfunktioner. I denna tvärsnittsstudie ingick datafrån 566 deltagare i Betulaprojektet som testats med avseende på deklarativa minnesfunktioner, samt enlitteraturanalys. Utvärderingarna som baserades på episodiskt minne var; menings-inlärning med och utan 'encodingenactment' -både fri och stödd återgivning. Test av semantiskt minne var ordflöde med första bokstav A, M fem-ord,B yrkesnamn, och SRB-ordförråd. Tre-vägs variansanalyer genomfördes för hypotestestning. Resultaten visade på enkoppling mellan utbildning och läsandet av böcker. Det är dock fortfarande oklart om läsandet av böcker minimeraråldersbaserad minnes-reducering. Sammanfattningsvis, visade studien att läsning och utbildning kan stödja deklarativtminne.