AbstractsBiology & Animal Science

Detekcija i izolacija otkaza u separatoru paretermoenergetskih postrojenja

by Nasar Aldian Shashoa
Institution: Univerzitet u Beogradu
Department:
Year: 2016
Keywords: Fault detection and isolation algorithms; steamseparators; systems identification; Neyman-Pearsontest
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2125703
Full text PDF: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12383/bdef:Content/get


Abstract

Tehnicke nauke, Elektrotehnika - Automatika / Electrical Engineering - Control Engineering Nedozvoljena devijacija najmanje jednog karakterističnog parametra ili osobine nekog sistema od njegovog uobičajnog ponašanja se može proglasiti greškom, odnosno otkazom u sistemu. Otkazi smanjuju efikasnost sistema, kvalitet proizvoda i ponekad mogu dovesti do potpunog zaustavljanja procesa, odnosno pada sistema. Ovakve pojave ne uzrokuju samo ekonomske gubitke vec u nekim slučajevima mogu dovesti i do ljudskih žrtava. Rana detekcija otkaza može biti način sprečavanja ili smanjenja ranije pomenutih gubitaka. Stoga su monitoring sistema i detekcija otkaza postali esencijalni deo modernih sistema upravljanja. Kontrolni uređaji koji se u novije vreme eksploatišu da bi se unapredile performanse industrijskih procesa uključuju sofisticirane tehnike projektovanja digitalnih sistema i kompleksni hardver (ulazno-izlazni senzori, aktuatori, komponente i procesorske jedinice). Da bi se smanjila verovatnoća pojavljivanja otkaza na ovoj opremi potrebno je projektovati sistem za automatsko nadgledanje procesa koji bi se koristio za što je moguće raniju detekciju i izolaciju otkaza. U poslednje tri decenije, problem detekcije i izolacije otkaza u dinamičkim procesima je privukao veliku pažnju stručne javnosti i razvijen je čitav spektar pristupa koji se baziraju na modelima sistema. Za projektovanje sistema za robusnu detekciju i dijagnozu otkaza je značajno poraslo interesovanje jer se korišcenjem istih mogu smanjiti gubici u proizvodnji, sprečiti kvarovi na opremi i povećati sigurnost osoblja. Pouzdan sistem je sistem koji ima sposobnost za: 1. Što raniju detekciju otkaza 2. Tačnu dijagnozu istih 3. Što brži povratak sistema u nominalni režim rada U ovoj disertaciji je predložen novi pristup detekciji i identifikaciji otkaza u generatorima pare u okviru termo-energetskih postrojenja. Realni sistem, na kome su vršena merenja i predložen sistem za detekciju i izolaciju otkaza, je TEKO B1 blok termoelektrane Kostolac u Srbiji, čija je nominalna snaga 330 MW. Za takvu prirodu procesa i dostupne podatke, implementirani sistem za detekciju i izolaciju otkaza predstavlja kombinaciju dva poznata pristupa, jedan koji se bazira na modelima procesa i drugi koji se bazira na merenjima. Analizirana su tri moguća tipa otkaza, u senzorima nivoa vode, protoka vode i protoka pare. Prvi korak u predloženom algoritmu je identifikacija procesa. Merenje nivoa vode u separatoru su izvršena pod ekstremno visokim pritiscima pare uz nestacionarni dotok vode i ispuštanje pare. Stoga su dostupni podaci o nivou vode veoma nepouzdani, a prisutan je i sporadični, ali veoma jak, šum merenja. Kao posledica toga, standardne procedure za identifikaciju sistema nisu mogle da daju zadovoljavajuce rezultate i u ovoj tezi je predložena alternativa koja predstavlja robusnu estimaciju parametara sistema. U sledećem koraku je izvršeno statističko testiranje hipoteza pri čemu se ne koriste vektori merenja već se vektori parametara sistema izvode na osnovu procedure robusne… Advisors/Committee Members: Đurović, Željko, 1964-.