AbstractsMedical & Health Science

Multiscale cardiovascular analysis and simulations for the understanding of intra-uterine cardiovascular remodelling

by Cañadilla Patricia García
Institution: Universitat Pompeu Fabra
Department:
Year: 2015
Keywords: Computational model; Lumped model; Patient-specific model; Intrauterine growth restriction; Fetal circulation; Cardiac remodelling; Doppler imaging; Aortic isthmus; Cerebral arteries; Umbilical artery; Placenta; Sarcomere; Second harmonic generation; Cardiac cell; Electromechanical model; Elastic modulus; Model computacional; Model computacional; Model agrupat; Model específic del pacient; Restricció de creixement intrauterine; Circulació fetal; Remodelació cardíaca; Doppler; Istme aòrtic; Artèries cerebrals; Artèria umbilical; Sarcòmer; Segona generació d'harmònics; Cèl•lula cardíaca; Model electromecànic; Calci; Mòdul d'elasticitat
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2097583
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/310949


Abstract

Cardiovascular diseases are nowadays one of the major causes of death in developed countries. Besides the already known risk factors such as lifestyle and genetics, there is a growing evidence that adverse remodelling during prenatal life presents a risk factor for some cardiovascular diseases at later life. Recent studies have demonstrated that fetuses with intra-uterine growth restriction show cardiovascular remodelling at organ, vascular and also cellular and subcellular level, and moreover these changes persist postnatally. However this is a complex mechanism that needs to be further investigated. Currently, Doppler ultrasonography is one of the techniques most used to assess the fetal cardiovascular status and to study the heart and vascular remodelling in clinical practice. However, some of underlying hemodynamic and vascular changes cannot be assessed clinically and more sophisticated techniques are needed. Computational modelling of biological systems arises as a powerful tool to overcome this challenge, to support clinicians and to improve the understanding of different pathologies. In this thesis we proposed the use of computational models of fetal circulation, of cardiac cells and also image-processing tools, to improve the understanding of intra-uterine cardiac remodelling that takes place at different scales of the fetal cardiovascular system, and also to estimate the patient-specific hemodynamic properties that cannot be directly assessed from clinical measurements. The results arising from this thesis demonstrate that computational models are able to improve the understanding and detection of the intra-uterine cardiovascular remodelling by means of patient-specific simulations.; Les malalties cardiovasculars són avui en dia una de les principals causes de mortalitat en països desenvolupats. Deixant de banda els factors de risc relacionats amb l'estil de vida i la genètica, existeix una creixent evidència de què la remodelació adversa durant la vida prenatal esdevé un factor de risc per a algunes malalties cardiovasculars en l'edat adulta. S'ha demostrat que els fetus amb restricció de creixement intrauterina mostren signes de remodelació cardiovascular tant a nivell d'òrgan, vascular com a nivell cel•lular i subcel•lular, i molts cops aquests canvis persisteixen postnatalment. No obstant, és tracta d'un mecanisme complex que necessita ser investigat en profunditat. Actualment, l'ecografia Doppler és una de les tècniques més empradres per avaluar l'estat cardiovascular fetal i per estudiar la remodelació tant cardiaca com vascular durant la pràctica clínica. No obstant, alguns dels canvis hemodinàmics i vasculars subjacents no es poden avaluar clínicament, requerint de tècniques més sofisticades. El modelatge computacional de sistemes biològics es presenta com un potent instrument per superar aquest repte, per donar suport als metges i millorar la comprensió de les diferents patologies. En aquesta tesi es presenta per una banda l'ús de models computacionals tant de la circulació fetal com també de la…