AbstractsAstronomy & Space Science

Spectroscopy of an Earth-transit as seen from Jupiter

by Jennifer Silander
Institution: Uppsala University
Department:
Year: 2016
Keywords: Spectroscopy; Earth-transit; Jupiter; Spektroskopi; Jord-transit; Jupiter; Natural Sciences; Physical Sciences; Astronomy, Astrophysics and Cosmology; Naturvetenskap; Fysik; Astronomi, astrofysik och kosmologi; Bachelor Programme in Physics; Kandidatprogram i fysik
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2069201
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-296185


Abstract

The field of exoplanets have been rapidly growing, confirming over three thousand planets of which most have been discovered with the Transit method. Now focus lies on the characterization of exoplanets atmospheres. The searches are concentrated on finding planets that are Earth-like and in the habitable zone in order to detect biosignatures, the sign of life. This project examines Earth as an exoplanet. The goal of the project is to answer if it is possible to see Earth's atmosphere when transiting the Sun as seen from Jupiter. In January 5 2014 Jupiter was observed during the Earth-transit on the Sun as seen from Jupiter. Spectra were taken with the infrared spectrograph CRIRES, located at Cerro Paranal in Chile, during the last part and after the transit. The spectra were reduced and a combined 2d spectra were obtained. A detailed analysis process was performed and the spectra during transit was divided by the spectra after transit, giving a residual signal. The residual signal was compared to the telluric spectrum in order to determine if they correlated. A correlation of the lines might indicate that Earth’s atmosphere is detected in the dataset. The residual signal correlates with the telluric absorption lines, but the conclusion is that the signal is probably due to incomplete removal of telluric lines. ; Exoplaneter har varit ett snabbt växande område, nu med över tretusen bekräftade planeter. Flest exoplaneter har blivit upptäckta med Transitmetoden och sedan upptäckten av en exoplanets atmosfär gjordes ligger mycket fokus på karaktärisering av dessa atmosfärer. Sökandet efter en planet som liknar Jorden pågår och att detektera ämnen i atmosfären som är kopplade till liv är ett av de största målen. I detta projekt undersöks Jorden som en exoplanet. Målet är att besvara frågan om det är möjligt att se Jorden göra en transit framför solen från Jupiter sett. Den 5 januari 2014 observerades Jupiter då Jorden gjorde en transit. Spektra togs med den infraröda spektrografen CRIRES, belägen i Cerro Paranal i Chile, under den sista delen av transiten och timmarna efter. Alla spektra reducerades och ett kombinerat 2d spektra erhölls. Dessa spektra genomgick en detaljerad analysprocess och spektra taget under transiten divideras med spektra taget efter transiten och en signal erhölls. Signalen jämfördes med de telluriska absorptionslinjerna för att hitta en korrelation, vilket skulle kunna betyda att signalen från Jordens atmosfär under transiten är synlig. Signalen och de telluriska linjerna korrelerade, men slutsatsen var att denna signal förmodligen är en kvarvarande signal från de ofullständigt avlägsnade telluriska linjerna.