AbstractsComputer Science

The Monk Problem

by Bastian Fredriksson
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: graph decomposition; strongly connected component; pursuit-evasion; search number; el-system; formal grammar; greedy heuristic; Natural Sciences; Computer and Information Science; Computer Science; Naturvetenskap; Data- och informationsvetenskap; Datavetenskap (datalogi); Teknologie kandidatexamen - Informations- och kommunikationsteknik; Bachelor of Science - Information and Communication Technology
Record ID: 1371363
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-166442


Abstract

This paper concerns a specific pursuit-evasion problem with a node-located evader which we call the monk problem . First, we propose a way of verifying a strategy using a new kind of recursive systems, called EL-systems. We show how an EL-system representing a graph-instance of the problem can be represented using matrices, and we give an example of how this can be used to efficiently implement a verifier. In the later parts we propose heuristics to construct a strategy, based on a greedy algorithm. Our main focus is to minimise the number of pursuers needed, called the search number . The heuristics rely on properties of minimal stable components. We show that the minimal stable components are equivalent to the strongly connected components of a graph, and prove that the search number is equal to the maximum search number of its strongly connected components. We also establish lower and upper bounds for the search number to narrow the search space. ; Denna rapport avhandlar ett specifikt pursuit-evasion problem med en hörnplacerad flykting, som vi kallar för munkproblemet . Först föreslår vi ett sätt att verifiera en strategi med en ny typ av rekursivt system, kallat EL-system. Vi visar hur ett EL-system som representerar en grafinstans av munkproblemet kan representeras med matriser, och vi ger ett exempel på hur detta kan användas för att effektivt implementera en verifikator. I de senare delarna föreslår vi heuristiker för att konstruera en strategi, baserad på giriga algoritmer. Vårt huvudfokus är att minimera antalet förföljare som krävs för att dekontaminera grafen, det så kallade söktalet . Vår heuristik förlitar sig på egenskaper för minimala stabila komponenter. Vi visar att minimala stabila komponenter är ekvivalenta med de starka komponenterna i en graf, och härleder att söktalet är lika med det maximala söktalet för grafens starka komponenter. Vi etablerar också undre och övre gränser för söktalet i syfte att minska sökintervallet.