AbstractsWomens Studies

HIV POSITIVE WOMEN’S EXPERIENCE OF STIGMA FROM HEALTHCARE PROFESSIONALS DURING PREGNANCY AND CHILDBIRTH

by Miriam Timoney Ringström
Institution: Uppsala University
Department:
Year: 2015
Keywords: HIV/AIDS; Ethiopia; women; stigma; experience; pregnancy; childbirth; HIV/AIDS; Etiopien; kvinnor; stigmatisering; upplevelse; graviditet; förlossning; Medical and Health Sciences; Health Sciences; Nursing; Medicin och hälsovetenskap; Hälsovetenskaper; Omvårdnad; Sjuksköterskeprogrammet; Registered Nurse Programme; Caring Sciences; Vårdvetenskap
Record ID: 1370967
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-244699


Abstract

  <strong>Introduktion: </strong>1,2 miljoner människor lever med HIV/AIDS i Etiopien, men med rätt åtgärder kan en gravid, HIV-positiv kvinna minska risken för att smitta sitt barn till under 5 %. Trots detta upplever en majoritet av HIV-positiva patienter stigma från sjukvårdspersonal som kan leda till en minskad livskvalitet. Vårdpersonalens förståelse av stigma och kunskap om HIV är nödvändig för att utveckla strategier för att minska denna stigmatisering. <strong>Syfte: </strong>Syftet med studien var att undersöka HIV-positiva kvinnors upplevelser av stigmatisering från vårdpersonal under graviditet och förlossning i Addis Ababa, Etiopien.<strong></strong> <strong>Metod:</strong> En deskriptiv studie med kvalitativ ansats användes. Sju HIV-positiva kvinnor som har mottagit mödravård i Addis Ababa, Etiopien, deltog med hjälp av bekvämlighet urval. Travelbees omvårdnadteori och en kognitiv modell av AIDS-relaterad stigma användes som teoretisk ram. Strukturerade intervjufrågor användes och data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.<strong> Resultat: </strong>Studien har tre kategorier; Negativa reaktioner från vårdpersonal, Ingen känsla av stigma och Utbildning från vårdpersonal till kvinnorna. Majoriteten av deltagarna hade upplevt en händelse av HIV-relaterat stigma från vårdpersonal. Detta genom att bland annat känna sig annorlunda bemött på grund av sin diagnos eller genom att ha upplevt hur vårdpersonalen var överdrivet rädda för att bli smittade. Resultatet visar också att det finns vårdpersonal som utövar en vård utan stigmatisering samt att utbildning gavs till samtliga kvinnor från vårdpersonalen angående hur HIV smittas och dess medicinering.<strong> Slutsats: </strong>Stigmatisering från vårdpersonal förekommer bland HIV-positiva kvinnor. Sjuksköterskan har ett ansvar för att minska stigmatisering genom att utöva en omvårdnad där kvinnorna känner sig lika behandlad och respekterad. Förbättring behövs där vårdpersonal utvecklar sin förståelse av stigmatisering och av hur ett stigmatiserande beteende inom vården kan undvikas. ; <strong>Introduction: </strong>1.2 million people live with HIV/AIDS in Ethiopia, but with correct interventions a HIV positive pregnant woman can reduce the risk of infecting her baby to below 5 %. Nevertheless, a majority of HIV positive patients experience stigma from healthcare professionals, which can lead to a reduced life quality. Healthcare professionals’ understanding of stigma and knowledge about HIV is necessary in order to develop strategies to reduce this stigma. <strong>Purpose: </strong>The purpose of the study was to investigate HIV positive women's experience of stigma from healthcare professionals during pregnancy and childbirth in Addis Ababa, Ethiopia. <strong>Method: </strong>A descriptive study with a qualitative method was used. Seven HIV positive women who had received maternity care in Addis Ababa, Ethiopia participated and were chosen through a convenience sample. Structured interview questions were used…