AbstractsComputer Science

Elevator Control Using Reinforcement Learning to Select Strategy; Hisschemaläggning där reinforcement learning väljer strategi

by Anton Jansson
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: elevator control; elevator; control strategy; reinforcement learning; Natural Sciences; Computer and Information Science; Computer Science; Naturvetenskap; Data- och informationsvetenskap; Datavetenskap (datalogi); Datalogi; Computer Science
Record ID: 1370829
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-166562


Abstract

In this thesis, we investigated if reinforcement learning could be applied on elevator systems to improve performance. The performance was evaluated by the average squared waiting time for the passengers, and the buildings considered were apartment buildings. The problem of scheduling elevator cars is an NP-hard problem, and no optimal solution is known. Therefore, an approach where the system learns a strategy instead of using a heuristic, should be the easiest way to get near an optimal solution. A learning system was constructed, where the system was trained to use the best scheduling algorithm out of five in a given situation, based on the prevailing traffic. The purpose of this approach was to reduce the training time that was required in order to get good performance and to lower the complexity of the system. A simulator was then developed, in which the different algorithms were implemented and tested in four different scenarios, where the size of the building and the number of elevator cars varied. The results generated by the simulator showed that reinforcement learning is a great strategy to use in buildings with 16 floors and three or four elevator cars. However, reinforcement learning did not increase the performance in buildings with 10 floors and two to three elevator cars. A possible reason for this is that the variation in performance between the different scheduling algorithms was too small in these scenarios. ; I denna rapport har vi undersökt huruvida reinforcement learning är användbart för att öka prestandan för hissystem i lägenhetshus. Prestandan bedömdes efter de genomsnittliga kvadrerade väntetiderna för resenärerna. Schemaläggningsproblemet för hissar är NP-svårt och ingen optimal lösning är känd. Att lösa problemet med hjälp av ett system som lär sig hur det ska agera, bör således vara en enklare strategi för att komma nära den optimala lösningen än att använda sig av en heuristik. Ett självlärande system konstruerades, där systemet tränades att använda den bäst lämpade schemaläggningsalgoritmen med avseende på rådande trafikförhållanden. Det fanns totalt fem olika algoritmer att välja bland. Anledningen till att detta gjordes i stället för att systemet skulle lära sig en komplett strategi, var för att sänka träningstiden som krävdes för att åstadkomma bra resultat och för att minska komplexiteten. En simulator utvecklades sedan, där de olika algoritmerna implementerades och testades på fyra olika scenarion, där storleken på byggnaden och antalet hissar varierade. Resultaten som genererades visade att reinforcement learning fungerar utmärkt på byggnader med 16 våningar och tre eller fyra hissar. På byggnader med tio våningar och två till tre hissar är det dock inte lika användbart och där bör i stället enklare algoritmer användas. En möjlig förklaring till detta är att prestandaskillnaderna mellan algoritmerna var för små under dessa scenarion.