AbstractsComputer Science

Speak-up as a Resource Based Defence against Application Layer Distributed Denial-of-Service Attacks

by Dina Jawad
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: DDoS; Application Layer; Speak-up; Denial-of-Service; Cyber Attack; Natural Sciences; Computer and Information Science; Computer Science; Naturvetenskap; Data- och informationsvetenskap; Datavetenskap (datalogi); Datalogi; Computer Science
Record ID: 1370816
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-166597


Abstract

Under de senaste åren har antalet DDoS-attacker i Internets applikationsskikt ökat. Detta problem behöver adresseras. Den här rapporten presenterar ett antal existerande metoder för att upptäcka och skydda mot DDoS-attacker i applikationsskiktet. En metod för detta ändamål är att hitta avvikelser av olika typer hos de attackerande klienterna, för att urskilja mellan attackerande och vanliga klienter. Detta är ett brett utforskatförsvarsområde med många positiva resultat, men dessa metoder har ett antal brister, som att de kan resultera i både falska positiva och negativa resultat. En metod som ännu inte har undersökts tillräckligt är resurs-baserat försvar. Det är en metod med mycket potential, eftersom den tydligare kan skilja på goda och onda klienter under en DDoS-attack. Speak-up är en sådan metod och är huvudfokus i denna rapport. För- och nackdelarna med Speak-up har undersökts och resultaten visar på att Speak-up har potential till att bli ett kraftfullt verktyg mot DDoS-attacker. Speak-up har dock sina begränsningar och är därför inte det bästa alternativet under vissa typer av dessa DDoS-attacker. ; In recent years, the internet has endured an increase in application layer DDoS attacks. It is a growing problem that needs to be addressed. This paper presents a number of existing detection and protection methods that are used to mitigate application layer DDoS attacks. Anomaly detection is a widely explored area for defence and there have been many findings that show positive results in mitigating attacks. However, anomaly detection possesses a number of flaws, such as causing false positives and negatives. Another method that has yet to become thoroughly examined is resource based defence. This defence method has great potential as it addresses clear differences between legitimate users and attackers during a DDoS attack. One such defence method is called Speak-up and is the center of this paper. The advantages and limitations of Speak-up have been explored and the findings suggest that Speak-up has the potential to become a strong tool in defending against DDoS attacks. However, Speak-up has its limitations and may not be the best alternative during certain types of application layer DDoS attacks.