AbstractsEngineering

Environmental management system's impact on corporate social responsibility; Miljöledningsystems påverkan på företags samhällsansvar

by Chen Chen
Institution: Karlstad University
Department:
Year: 2015
Keywords: Environmental management system; Corporate social responsibility; Sustainable development; Energy efficiency; Engineering and Technology; Teknik och teknologier; Civilingenjör: Industriell ekonomi (300 hp); Engineering: Industrial Engineering and Management (300 ECTS credits); Industriell ekonomi, yrkesexamen, civilingenjör; Industrial Engineering and Management, Master of Science
Record ID: 1370506
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-35354


Abstract

Today, companies face a variety of environmental challenges, especially when it comes to evaluating energy consumption and minimizing environmental impact. This thesis examines how environmental management systems affects energy efficiency, and if it could contribute to sustainable development and increase corporate social responsibility. A case study research method was conducted on a multinational company and the empirical material is collected from the company's operations in China. The theoretical framework includes sustainable development, corporate social responsibility and environmental management systems. The results provide a model of calculation, in order to evaluate how the environmental management system affects energy efficiency. The analysis shows that the environmental management system has contributed to CSR practices in supporting the organization with guidelines toward continuous improvement of environmental impact, increased personal knowledge and some changes of production equipment. This has lead to that the case study company has managed to increase energy efficiency with respect to all energy sources, except water. ; Företag stöter på allt fler utmaningar inom miljöområdet och inte minst när det gäller att utvärdera energianvändning och minimera miljöpåverkan. Denna uppsats handlar om hur miljöledningssystemet påverkar energieffektivitet samt om det kan bidra till en hållbar utveckling och kan leda till ett ökat samhällsansvar. Metodiken utgörs av en fallstudie på ett multinationellt företag, och det empiriska materialet är hämtat från en av koncernens fabriker i Kina. Det teoretiska ramverket omfattar huvudsakligen följande tre konsept: hållbar utveckling, företags samhällsansvar samt miljöledningssystem. Uppsatsen resulterar i ett förslag på beräkningsmodell för att utvärdera hur miljöledningssystemet har påverkat energieffektiviteten. Denna modell samt vilka faktorer som ligger bakom förändringar i energieffektivitet analyseras genom det empiriska materialet. Slutsatsen är att fallstudieföretaget har, genom ökad personalträning och uppgraderad produktionsanläggning, lyckats att öka energieffektiviteten med avseende på alla energikällor förutom vatten. ; 企业面临更多的挑战在环境领域,尤其当涉及到评估能源使用,并尽量减少对环境的影响。这份报告是关于如何管理环境影响能源效率,这有助于实现可持续发展,并可能导致更大的社会责任。使用的方法是多的国际企业的案例研究和实证材料取自该公司在中国的业务。该理论框架包括可持续发展,企业社会责任和环境管理。论文导致提出的模型计算来评估环境管理体系影响能源效率。这种模式的背后改变能源效率的因素是由经验材料进行分析。得出的结论是,案例研究公司,通过增加人员培训和升级生产设施,管理,以提高能源利用效率相对于除水以外的所有来源。