AbstractsEngineering

How prices of condominiums vary with respect to distance from the city center in 20 major cities in Sweden

by Marcus Ackland
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2014
Keywords: Engineering and Technology; Teknik och teknologier
Record ID: 1363491
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-148381


Abstract

This report will examine how condominium prices vary with respect to the distance from the city center in 20 major cities in Sweden. With regression analysis three models are construct-ed for each city to predict the price of a condominium in the city with a known set of variables such as area, monthly fee and distance from city center. The three models each depend on the distance parameter in different ways; linearly, exponentially, and exponentially with a higher degree polynomial as an exponent. The models are then examined statistically between cities to determine if there is any correlation between price function with regards to distance and population size. Results show that prices do decline substantially when distance to city center increases in all observed cities. There is a significant correlation between price function of distance and population size, but the relation is not enough to, by itself, explain the differ-ences between cities. ; Denna rapport kommer undersöka hur bostadsrättspriser varierar med avseende på avstånd från centrum i 20 större svenska städer. Med hjälp av regressionsanalys konstrueras tre mo-deller utifrån varje stad för att förutsäga priset på en bostadsrätt i staden med en given mängd variabler så som area, månadsavgift och avstånd till centrum. De tre modellerna beror på av-ståndsvariabeln på olika sätt; linjärt, exponentiellt samt exponentiellt med ett polynom av högre ordning i exponenten. Modellerna analyseras sedan statistiskt mellan städer för att ut-röna ifall det finns någon korrelation mellan prisfunktionen av avståndet och befolknings-mängd. Resultaten visar att priser avtar påtagligt då avståndet till centrum ökar i alla de ob-serverade städerna. Det existerar en signifikant korrelation mellan prisfunktionen med avse-ende på avståndet och befolkningsmängd, men relationen är inte tillräcklig för att ensamt för-klara skillnaderna mellan städerna.